Kinnevik: Rocket Internet tillkännager prospekt för börsnotering

23 Sep 2014, 19:00 pm

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Rocket Internet har tillkännagivit prospektet (inklusive prisintervall) för bolagets kommande börsnotering.

Rocket Internet har efter godkännande från den tyska finansinspektionen (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) idag offentliggjort ett prospekt för bolagets kommande börsnotering.

Rocket Internet har satt prisintervallet för bolagets aktier till 35,5-42,5 euro per aktie vilket motsvarar ett bolagsvärde på Rocket Internet före nyemissionen om ca 4,3-5,1 miljarder euro (efter full utspädning).

Hade den indikativa värderingen av Rocket Internet använts vid upprättandet av Kinneviks bokslut per den 30 juni 2014 hade Kinneviks totala redovisade värde för aktierna i Rocket Internet (justerat för nyemissioner annonserade i augusti) varit 5,3-6,7 miljarder kronor högre än det rapporterade värdet i delårsrapporten, vilket motsvarar en ökning av substansvärdet om 19,0-24,0 kronor per aktie.

Kinnevik har ingått ett sedvanligt åtagande om så kallad lock-up, dvs. att inte överlåta sina aktier under en period om 12 månader från första dag för handel.

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Hänvisningen till börsnoteringen innebär inte ett erbjudande att förvärva aktier eller investeringsrådgivning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 september 2014 kl. 19.00.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1857848