Kinnevik förvärvar optioner i Avito

12 Feb 2014, 08:01 am

Kinnevik annonserade idag att bolaget kommer att öka sin ägarandel i Avito från 30,8% till 31,7% (efter full utspädning) genom att utöva sin företrädesrätt att förvärva sin andel av teckningsoptionerna som erbjuds till försäljning av Avitos grundare. Kinnevik har deltagit i varje finansieringsrunda sedan bolagets start. Inklusive teckningskurs för optionerna, som kan utnyttjas omgående, kommer Kinneviks investering uppgå till cirka 110 Mkr. Transaktionen, vilken totalt omfattar cirka 1,7% av aktierna i bolaget efter full utspädning görs till ett värde om 11,7 miljarder kronor (1,8 miljarder USD) för samtliga aktier i bolaget. Optionerna/aktierna kommer att överlåtas endast mellan befintliga ägare i bolaget.

Avito är den största och mest välkända onlinetjänsten för radannonser i Ryssland. Det är också en av de fem ledande internetsidorna i Ryssland, vilket är en av världens tio största internetmarknader. Avitos utveckling är mycket god, drivet av en stark underliggande tillväxt och de positiva effekterna av samgåendet med Slando.ru och OLX.ru i början av 2013.

I Kinneviks substansvärde som redovisas den 14 februari 2014 kommer det uppskattade verkliga värdet av samtliga aktier i Avito uppgå till 7,2 miljarder kronor och värdet av Kinneviksinnehav kommer att uppgå till 2.196 Mkr, vilket innebär en positiv förändring i verkligt värde om 742 Mkr under det fjärde kvartalet.

Vid fastställande av bedömt verkligt värde har priset på Avitos aktier i den senaste transaktionen beaktats men på grund av transaktionens ringa storlek (1,7% av totala antalet aktier) har transaktionsvärdet inte bedömts applicerbart på Kinneviks befintliga innehav. Precis som tidigare kvartal tillämpar Kinnevik istället en värdering baserad på försäljningsmultiplar för en grupp jämförbara bolag. Ökningen av bedömt verkligt värde beror på en kombination av stark försäljningstillväxt, ökade försäljningsmultiplar för jämförbara bolag, och att ett antal nyligen noterade bolag med verksamhet i tillväxtmarknader har lagts till i gruppen av jämförbara bolag.  Detta har resulterat i en försäljningsmultipel om 13,5x (9,9x per 30 september).

Avito redovisade en nettoomsättning på 330 Mkr under de första nio månaderna 2013, en ökning med 167 % jämfört med motsvarande period 2012. Avito rapporterade ett positivt rörelseresultat för perioden.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Kinnevik ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2014 kl. 08.00.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

 

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investmentbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B. 

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1761088