KINNEVIK: ÅRSSTÄMMA 2014

12 May 2014, 12:30 pm

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Tom Boardman, Vigo Carlund, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger och Cristina Stenbeck samt valde John Shakeshaft till ny styrelseledamot. Vidare omvalde stämman Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2013 och beslutade att en kontantutdelning om 7,00 kronor per aktie ska lämnas till aktieägarna för 2013. Utbetalning till aktieägarna beräknas ske av Euroclear Sweden AB onsdagen den 21 maj 2014.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Årsstämman beslutade även att:

Godkänna arvoden till styrelsen och revisorn samt ordning för valberedningen.

Godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt principerna för och omfattningen av två nya långsiktiga incitamentsprogram som ersätter det tidigare långsiktiga incitamentsprogrammet:

  • ett köpoptionsprogram till samtliga anställda i Kinnevik, och
  • ett syntetiskt köpoptionsprogram till vissa ledningspersoner och andra nyckelpersoner inom Kinnevik som arbetar med Kinneviks investeringar i onoterade företag.

Bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att Kinneviks innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Kinnevik.

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman utsågs Dame Amelia Fawcett till styrelsens vice ordförande. Vidare utsåg styrelsen ett revisionsutskott, ett ersättningsutskott och ett investeringsutskott. John Shakeshaft utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Erik Mitteregger och Tom Boardman utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Dame Amelia Fawcett utsågs till ordförande i ersättningsutskottet och Erik Mitteregger, Cristina Stenbeck och Wilhelm Klingspor utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet. Lorenzo Grabau utsågs till ordförande i investeringsutskottet och Tom Boardman, Dame Amelia Fawcett och Erik Mitteregger och Mikael Larsson utsågs till ledamöter i investeringsutskottet.

Kinnevik lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2014 kl 12.30 (CET).

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­direktör +46 (0)8 562 000 83
  +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1784468