Omstämpling av A-aktier till B-aktier i Investment AB Kinnevik

05 jul 2013, 08:00 am
I enlighet med det förslag om erbjudande om omstämpling som godkändes på den extra bolagsstämman den 18 juni i år har ägare av 6.296.012 A-aktier i Investment AB Kinnevik (publ) begärt omstämpling av A-aktier till B-aktier. Efter omstämplingen, som beräknas att ha registrerats hos Bolagsverket omkring den 19 juli, kommer antalet A-aktier i bolaget med tio röster per aktie att uppgå till 42.369.312 och antalet B-aktier med en röst per aktie till 235.398.878, varav 449.892 B-aktier innehas av bolaget i eget förvar. Det nya totala antalet röster, för av Kinnevik utgivna aktier, kommer uppgå till 659.091.998 (658.642.106, exklusive de 449.892 B-aktier i eget förvar som inte kan företrädas vid bolagsstämma). Det totala antalet aktier i Kinnevik efter omstämplingen kommer att vara oförändrat 277.768.190.

Bolaget har informerats om att avtalet mellan Verdere S.à.r.l., SMS Sapere Aude Trust, Sophie Stenbeck och HS Sapere Aude Trust om samordnat utövande av rösträtten på sina aktier har upphört. När omstämplingen har registrerats kommer Verdere S.à.r.l att kontrollera 44,8% av rösterna och 10,6% av kapitalet i Kinnevik.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Kinnevik ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2013 kl. 8.00.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83
  +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar följande övergripande sektorer: Telekom & Finansiella tjänster, Online, Media samt Industri och övriga investeringar. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks aktie är upptagen till handel på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1714492