Metro säljer verksamheter i Hongkong och St. Petersburg

29 Oct 2013, 16:00 pm
Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Metro International S.A. har tecknat avtal om att sälja sina verksamheter i Hongkong och St. Petersburg till lokala mediebolag i respektive marknad. Försäljningslikvid för båda verksamheterna uppgick till ca 260MSEK. Försäljningen av Metro St. Petersburg är avslutad och försäljningen av Metro Hongkong förväntas stänga innan årets slut.

Försäljningarna kommer inte att resultera i någon reavinst eller reaförlust i koncernen. Efter avyttringarna är Metros verksamhet fokuserad på Sverige samt 6 latinamerikanska marknader. Metros strategi på utvecklingsmarknader är att koncentrera verksamheten till Latinamerika där tidningen har en stark position på respektive marknad.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Kinnevik ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2013 kl. 16.00.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar följande övergripande sektorer: Telekom & Finansiella tjänster, Online, Media samt Industri och övriga investeringar. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks aktie är upptagen till handel på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B. Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1738918