Kinnevik utnyttjar köpoption avseende Zalando

28 Jun 2013, 08:01 am
Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att man har utnyttjat optionen att förvärva ytterligare 3,5% av aktierna i Zalando för en total köpeskilling om 100 MEUR. När förvärvet har slutförts kommer Kinneviks ägarandel att uppgå till 38% av Zalando, varav 29,3% ägs direkt och 8,7% ägs indirekt via Rocket Internet.

Optionen var en del i den transaktion som annonserades den 18 oktober 2012 när Kinnevik förvärvade ytterligare 10% av Zalando och priset per aktie är identiskt med priset i oktober. Säljare är desamma som i oktober, inklusive Holtzbrinck Ventures, Tengelmann och Rocket Internet. Transaktionen förväntas slutföras inom tre veckor.

Zalando är idag det omsättningsmässigt största e-handelsbolaget i modesektorn i Europa. Zalando startade sin verksamhet i Tyskland 2008 och bedriver idag verksamhet även i Nederländerna, Belgien, Frankrike, Storbritannien, Österrike, Schweiz, Italien, Spanien, Sverige, Finland, Norge, Danmark och Polen. Zalando har uppvisat snabb tillväxt och rapporterade en nettoförsäljning om 1.159 MEUR under 2012.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Kinnevik ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2013 kl. 8.00.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83
  +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar följande övergripande sektorer: Telekom & Finansiella tjänster, Online, Media samt Industri och övriga investeringar. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks aktie är upptagen till handel på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1712727