Kinnevik säkerställer företrädesemission i CDON

17 Apr 2013, 08:03 am
Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelar idag att man har för avsikt att teckna sin del av nyemissionen i CDON Group AB (publ) ("CDON") samt garantera resterande del av emissionen.

Emissionen, som sker med företrädesrätt till befintliga aktieägare i CDON, kommer att uppgå till ca 500 Mkr och den kommer att garanteras till fullo av Kinnevik, CDONs största ägare. Kinnevik, som med dotterbolag äger 25% av kapital och röster i CDON, har även åtagit sig att teckna sin andel i nyemissionen.

Garantiåtagandet lämnas under förutsättning att den extra bolagsstämman i CDON godkänner företrädesemissionen med kvalificerad majoritet. Kinnevik har erhållit dispens från Aktiemarknadsnämnden för eventuell budplikt i samband med teckningsåtagandet och garantin (se AMN 2013:20, tillgängligt på www.aktiemarknadsnamnden.se).

Kinnevik lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2013 kl 08.00 (CET).

För mer information om emissionen hänvisas till CDONs hemsida www.cdongroup.com.

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en mer än sjuttioårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar följande övergripande sektorer: telekom & tjänster, online, media, mikrofinansiering, papper & kartong samt jordbruk & bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.  

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1693630