Kinnevik offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av obligationslån vid NASDAQ OMX Stockholm

30 Jan 2013, 08:00 am
Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") offentliggjorde den 3 december 2012 att bolaget emitterat en obligation om 1,2 miljarder kronor på den svenska obligationsmarknaden. Löptiden på obligationen är 5 år och emissionen inkluderar dubbla trancher med 200 Mkr till en årlig kupong på 3,25% och 1 000 Mkr till 3 månaders STIBOR + 1,7%.

Kinnevik har ansökt om notering av obligationslånet vid NASDAQ OMX Stockholm. Med anledning av detta har ett prospekt upprättats och godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Kinneviks webbplats www.kinnevik.se, och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Detta pressmeddelande om offentliggörande av prospektet och ansökan om notering av obligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm skickas till följd av villkoren för obligationslånet och innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med obligationer eller andra värdepapper i Kinnevik.

Kinnevik lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 januari 2013 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­chef +46 (0)8 562 000 83

+46 (0)70 762 00 83

Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: telekom och tjänster, online, media, mikrofinansiering, papper och kartong, jordbruk och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks A-aktier och B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1674033