Kallelse till extra bolagsstämma tisdagen den 18 juni 2013

24 May 2013, 08:02 am
Investment AB Kinnevik ("Kinnevik") meddelade idag att styrelsen har beslutat att hålla en extra bolagsstämma för att föreslå att innehavare av A-aktier ges möjlighet att omstämpla sina A-aktier till B-aktier. Beslutet föregås av en begäran från ett antal aktieägare. Erbjudandet kommer att vara öppet under en begränsad tid. Aktieägarna i Kinnevik kallas därför till extra bolagsstämma tisdagen den 18 juni 2013 klockan 18.00 på Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall

·          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 juni 2013,

·          dels anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 12 juni 2013. Anmälan skall ske på bolagets webbplats www.kinnevik.se, på telefon 08-562 000 98 eller skriftligen till bolaget på adress Investment AB Kinnevik, "Extra Bolagsstämma", Box 2094, 103 13 Stockholm.

Vid anmälan skall namn uppges och därutöver bör personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds och eventuella biträden (högst två) uppges. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före onsdagen den 12 juni 2013. Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till Kinnevik på ovanstående adress i god tid före stämman och helst före onsdagen den 12 juni 2013. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.kinnevik.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid stämman på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.                 Bolagsstämmans öppnande

2.                 Val av ordförande vid bolagsstämman

3.                 Upprättande och godkännande av röstlängd

4.                 Godkännande av dagordning

5.                 Val av en eller två justeringsmän

6.                 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

7.                 Erbjudande om omstämpling av A-aktier till B-aktier

8.                 Bolagsstämmans avslutande

beslutsförslag

Erbjudande om omstämpling av A-aktier till B-aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ägare av A-aktier skall äga rätt att omstämpla A-aktier till B-aktier, varvid varje A-aktie skall kunna omstämplas till en B-aktie. Begäran om omstämpling skall kunna göras under tiden från och med den 19 juni 2013 till och med den 3 juli 2013 genom anmälan till Bolaget på ett särskilt formulär.  Sådant särskilt formulär kommer, inte senare än den 19 juni, att sändas ut till direktregistrerade ägare av A-aktier. Formuläret kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.kinnevik.se. För beställning av formulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan enligt ovan. De närmare villkoren för omstämplingen skall bestämmas av styrelsen.

 

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 277.583.190 aktier, varav 48.665.324 A-aktier, 228.653.284 B-aktier samt 264.582 C-aktier, motsvarande sammanlagt 715.571.106 röster. Bolaget innehar för närvarande 310 egna B-aktier och 264.582 egna C-aktier motsvarande 264.892 röster, som inte kan företrädas vid den extra bolagsstämman.

Särskilda majoritetskrav avseende beslutsförslagen i punkten 7

Beslut enligt punkten 7 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

 

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i maj 2013

INVESTMENT AB KINNEVIK (PUBL)

STYRELSEN

_____________

Tolkning

Vissa anföranden under stämman kommer att hållas på engelska. Som en service till aktieägarna kommer bolagsstämman att simultantolkas till såväl svenska som engelska.

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Extraordinary General Meeting of Investment AB Kinnevik (publ), to be held on Tuesday 18 June 2013 at 18.00 CET at Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm, Sweden, is available on www.kinnevik.se.

For the convenience of non-Swedish speaking shareholders the proceedings of the Extraordinary General Meeting will be simultaneously interpreted to English. This service may be requested when attendance to the Extraordinary General Meeting is notified.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83

Mobil+46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en mer än sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar följande övergripande sektorer: Telekom & Finansiella tjänster,  Online, Media och Industri & övriga investeringar. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

 

Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

___________

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 24 maj 2013 kl. 8.00.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1704350