Investment AB Kinnevik delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013

19 apr 2013, 08:02 am
Viktiga händelser

·  Den 27 mars meddelade Tele2 AB att man tecknat avtal om att sälja sin ryska verksamhet till VTB Group. Affären slutfördes den 4 april. Tele2s styrelse har till följd av försäljningen föreslagit inlösen av Tele2 aktier varvid Kinnevik förväntas erhålla cirka 3,8 miljarder kronor under det andra kvartalet.

·  Som tidigare meddelats förväntas finansiella investeringar under 2013 uppgå till 2-3 miljarder kronor. Moderbolagets belåning förväntas, efter utdelningar, inlösenförfarandet i Tele2, och med ovan antagande om investeringar att uppgå till cirka 2 miljarder kronor.

·  Kinneviks sektorindelning har uppdaterats för att bättre reflektera våra tillväxtområden och består nu av: "Telekom & Finansiella tjänster", "Online", "Media" samt "Industri och övriga investeringar".

Finansiell utveckling under första kvartalet

·  Substansvärdet minskade under första kvartalet med 3% och uppgick till 57.088 Mkr vid utgången av mars, motsvarande 206 kr per aktie.

·  Koncernens totala intäkter uppgick till 370 (102) Mkr och resultat per aktie uppgick till -5,83 (10,05) kronor.

·  Bedömd värdeförändring av onoterade innehav  uppgick till -289 Mkr under kvartalet, vilket inkluderar en positiv värdeförändring relaterad till Avito om 127 Mkr samt negativa valutakurseffekter om 431 Mkr vid omräkning av investeringar i EUR till SEK. Värderingen av Zalando är oförändrad i EUR, men på grund av valutakurseffekter har verkligt värde i SEK minskat med 276 Mkr.

·  Nya investeringar uppgick till 399 Mkr under första kvartalet, varav 384 Mkr inom Online. 

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1694374