Förlängd kreditfacilitet i Kinnevik

22 Nov 2013, 16:00 pm
Investment AB Kinnevik meddelade idag att bolaget har slutit avtal om att förändra och förlänga sin kreditfacilitet till en 3-årig löptid med inbyggd möjlighet till förlängning ytterligare två år.

Faciliteten om 5.800 Mkr är av revolverande karaktär och tillhandahålls av en grupp bestående av sex banker - DNB Bank ASA, Sweden Branch, Nordea Bank AB (publ), Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) som Mandated Lead Arrangers och Crédit Agricole Corporate and Investment Bank och Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som Arrangers. Agentfunktionen för faciliten hanteras av Nordea Bank AB (publ).

Kreditfaciliteten är säkerställd med noterade aktier men har inga krav på uppfyllande av finansiella nyckeltal. För närvarande är denna kreditfacilitet helt outnyttjad.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Kinnevik ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2013 kl. 16.00.

 

 

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83
  +46 (0)70 762 00 83

 

Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar följande övergripande sektorer: Telekom & Finansiella tjänster, Online, Media samt Industri och övriga investeringar. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks aktie är upptagen till handel på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1745208