Årsstämma 2013

13 May 2013, 13:00 pm
Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman beslutade om omval av Tom Boardman, Vigo Carlund, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Allen Sangines-Krause och Cristina Stenbeck samt val av Lorenzo Grabau till ny styrelseledamot. Vidare omvalde stämman Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande. Revisionsbolaget Deloitte AB valdes till ny revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2012 och beslutade att en kontantutdelning om 6,50 kronor per aktie skall lämnas till aktieägarna för 2012. Utbetalning beräknas ske av Euroclear Sweden AB onsdagen den 22 maj 2013.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Vid årsstämman beslutades även att:

  • Anta ett prestationsbaserat incitamentsprogram ("Planen"). Planen omfattar sammanlagt maximalt 30 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Kinnevik-koncernen. För att delta i Planen krävs att deltagarna äger Kinnevik-aktier. Tilldelningen av Kinnevik-aktier är baserad på att vissa mål- och prestationsvillkor uppnås samt att deltagaren är anställd i Kinnevik och behållit sina aktier under en treårig intjänandeperiod. Tilldelning av Kinnevik-aktier kommer att ske genom att bolaget vederlagsfritt överlåter B-aktier i eget innehav till deltagarna efter intjänandeperiodens utgång. Den föreslagna Planen har samma struktur som den plan som antogs vid årsstämman 2012.
  • Bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad emission av 185 000 C-aktier till Nordea Bank AB samt besluta om återköp av egna C-aktier från Nordea Bank AB, för att säkerställa leverans av aktier inom ramen för Planen.
  • Bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • Godkänna ordning för beredning av bland annat val av styrelse och revisor.
  • Anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Avslå aktieägares förslag under punkterna 21 (a)-(e) och 22 (a)-(l).

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Erik Mitteregger utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Tom Boardman och Allen Sangines-Krause och Lorenzo Grabau till ledamöter i revisionsutskottet. Wilhelm Klingspor utsågs till ordförande i ersättningsutskottet och Dame Amelia Fawcett, Erik Mitteregger och Cristina Stenbeck utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.

Kinnevik lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2007:528) omvärdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2013  kl 13.00 (CET).

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Mia Brunell Livfors, VD och koncernchef +46 (0)8 562 000 00
Torun Litzén, Informations­- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83
+46 (0)70 762 00 83

Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar följande övergripande sektorer: telekom & finansiella tjänster, online, media samt industri och övriga investeringar. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks A-aktier och B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

 

 

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1701125