Stamgående mellan Korsnäs och Billerud genomförs den 29 november 2012

27 Nov 2012, 19:00 pm
Relevanta konkurrensmyndigheter har nu lämnat tillstånd till samgåendet mellan Korsnäs och Billerud. Samtliga villkor för genomförande av samgåendet är därmed uppfyllda varför fullföljande av samgåendet planeras ske den 29 november 2012.

Som tidigare meddelats, träffade Investment AB Kinnevik den 19 juni 2012 avtal med Billerud AB om ett samgående mellan Korsnäs och Billerud. Samgåendet var villkorat av godkännande från Billeruds aktieägare samt tillstånd från relevanta konkurrensmyndigheter.

Villkoret avseende godkännande från aktieägarna uppfylldes i samband med den extra bolagsstämman i Billerud som hölls den 14 september 2012. Samtliga relevanta konkurrensmyndigheter har nu också lämnat tillstånd till samgåendet. Villkoren för genomförande av samgåendet är därmed uppfyllda.

Europeiska kommissionens beslut att godkänna samgåendet är villkorat av att en pappersmaskin vid produktionsenheten i Gävle (PM2) avyttras.  Försäljning av vitt kraft- och säckpapper tillverkat vid PM2 uppgick till två procent av den nya koncernens totala sammanlagda försäljningsvolymer 2011. Vidare kommer BillerudKorsnäs att erbjuda sig att under en tidsperiod efter avyttringen leverera vissa insatsvaror såsom massa, ånga och elektricitet till pappersmaskinen.

Kinnevik erhåller ca 2,7 miljarder kronor i kontant vederlag och blir det nya bolagets största ägare med en ägarandel om 25%, allt netto efter planerad företrädesemission i Billerud om ca 2 miljarder kronor. Efter transaktionens slutförande minskar Kinnevikkoncernens nettoskuld med ca 8,4 miljarder kronor. Den 30 september uppgick koncernens nettoskuld till 9,8 miljarder kronor.

Kinnevik lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2007:528) omvärdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 november 2012 kl 19.00 (CET).

 

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83
+46 (0)70 762 00 83

 

Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: telekom och tjänster, online, media, mikrofinansiering, papper och kartong, jordbruk och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks A-aktier och B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1660892