SAMGÅENDET MELLAN KORSNÄS OCH BILLERUD ÄR GENOMFÖRT OCH BILLERUDKORSNÄS HAR BILDATS

29 Nov 2012, 15:00 pm
Samgåendet mellan Korsnäs AB och Billerud AB har denna dag genomförts i enlighet med det avtal som den 19 juni 2012 ingicks mellan Investment AB Kinnevik och Billerud AB.

I samband med samgåendet har arbetstagarrepresentanterna Bo Myrberg, Tobias Söderholm, Magnus Borg (Suppleant) samt Geron Forsman (Suppleant), vilka utsetts av de lokala arbetstagarorganisationerna i Korsnäs AB, utträtt ur Investment AB Kinneviks styrelse.

Kinnevik lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2007:528) omvärdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2012 kl 15.00 (CET).

 

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83
+46 (0)70 762 00 83

 

Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: telekom och tjänster, online, media, mikrofinansiering, papper och kartong, jordbruk och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks A-aktier och B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1661469