Kinnevik lämnar rekommenderat offentligt kontanterbjudande till innehavare av aktier, teckningsoptioner och förlagsbevis i Metro

06 Feb 2012, 08:00 am

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

 

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik"), genom det helägda dotterbolaget Kinnevik Media Holding AB[1], lämnar ett rekommenderat[2] kontanterbjudande att förvärva (direkt eller i form av depåbevis) samtliga aktier av serie A ("A-aktie") till ett pris om 0,90 kronor per aktie, aktier av serie B ("B-aktie") till ett pris om 0,94 kronor per aktie (tillsammans "Aktier"), teckningsoptioner till ett pris om 0,50 kronor per teckningsoption ("Teckningsoption") och förlagsbevis till ett pris om 0,425 kronor per förlagsbevis ("Förlagsbevis") i Metro International S.A. ("Metro" eller "Bolaget") ("Erbjudandet"). Aktierna, Teckningsoptionerna och Förlagsbevisen i Metro är upptagna till handel i form av svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm ("NASDAQ OMX"), Small Cap.

Erbjudandet i sammandrag

·         Kinnevik erbjuder 0,90 kronor kontant för varje A-aktie, 0,94 kronor kontant för varje B-aktie, 0,50 kronor kontant för varje Teckningsoption och 0,425 kronor kontant för varje Förlagsbevis i Metro.[3] Det totala budvärdet (exklusive Kinneviks innehav) för samtliga Aktier och Teckningsoptioner i Metro uppgår till cirka 560,0 miljoner kronor och 815,7 miljoner kronor inklusive Förlagsbevis. Erbjudandet värderar Metro till cirka 1 145,5 miljoner kronor[4]

·         Erbjudandet innebär en premie om cirka 76 procent jämfört med det totala genomsnittliga volymviktade värdet av Aktierna och Teckningsoptionerna i Metro på NASDAQ OMX under den senaste tremånadersperioden till och med den 3 februari 2012

-      Det erbjudna vederlaget innebär en premie om cirka 46 procent och 47 procent jämfört med de volymviktade genomsnittliga aktiekurserna för A-aktierna respektive B-aktierna i Metro på NASDAQ OMX under den senaste tremånadersperioden till och med den 3 februari 2012  

-      Det erbjudna vederlaget innebär en premie om cirka 106 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen för Teckningsoptionerna i Metro på NASDAQ OMX under den senaste tremånadersperioden till och med den 3 februari 2012  

·         Det erbjudna vederlaget om 0,425 kronor per Förlagsbevis i Metro motsvarar 85,0 procent av det nominella värdet. Den senaste betalkursen för Förlagsbevisen i Metro på NASDAQ OMX om 0,4175 kronor den 3 februari 2012, det vill säga den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, motsvarar 83,5 procent av det nominella värdet

·         Metros oberoende styrelseutskott rekommenderar enhälligt Metros aktieägare och innehavare av Teckningsoptioner att acceptera Erbjudandet, med stöd i den fairness opinion som upprättats med anledning av Erbjudandet av Carnegie Investment Bank AB. Enligt detta utlåtande är Erbjudandet skäligt från ett finansiellt perspektiv för aktieägarna och innehavarna av Teckningsoptioner i Metro per dagen för utlåtandet

·         Kinnevik är största ägare i Metro med cirka 46,6 procent av aktiekapitalet och cirka 42,4 procent av rösterna. Utöver aktieinnehavet äger Kinnevik cirka 54,4 procent av Teckningsoptionerna och cirka 54,4 procent av Förlagsbevisen i Metro

·         Fullföljande av Erbjudandet är inte villkorat av någon särskild anslutningsgrad

·         Acceptfristen för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 22 februari till och med den 20 mars 2012. Beräknad likviddag är den 29 mars 2012

"Kinnevik har följt Metros utveckling med stort intresse sedan bolaget bildades för mer än 15 år sedan till dess nuvarande position som en unik och världsledande aktör på den fria tidningsmarknaden. Vi är övertygade om att Metro kommer att fortsätta skapa värde inom Kinnevik-koncernen och vi ser goda möjligheter till fortsatt positiv tillväxt och lönsamhet", kommenterar Mia Brunell Livfors, verkställande direktör och koncernchef i Kinnevik.


--

[1] Under namnändring från Goldcup 7395 AB.

[2] Rekommendationen avser Aktierna och Teckningsoptionerna.

[3] Det högre priset för B-aktien motiveras av dess preferensrätt till utdelning. För mer information, se nedan avsnittet "Erbjudandet".

[4] Baserat på det totala antalet utestående Aktier och Teckningsoptioner i Metro.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1582752