KINNEVIK FÖRVÄRVAR YTTERLIGARE 10% AV ZALANDO

18 Oct 2012, 08:01 am
KINNEVIK FÖRVÄRVAR YTTERLIGARE 10% AV ZALANDO OCH BLIR STÖRSTA ÄGARE I EUROPAS LEDANDE E-HANDELSBOLAG INOM SKOR OCH MODE

Investment AB Kinnevik ("Kinnevik")annonserade idag att man har förvärvat ytterligare 10% av aktierna i Zalando för en total köpeskilling om 287 MEUR. Säljare är de tidiga investerarna Holtzbrinck Ventures, Tengelmann och Rocket Internet, som säljer en mindre del av sina innehav men behåller merparten. Efter transaktionen är Kinneviks ägarandel 35% av vilket 26% ägs direkt och 9% ägs indirekt via Rocket Internet.

Zalando grundades 2008, har verksamhet i 14 europeiska marknader och är det största e-handelsbolaget inom modesektorn i Europa. Bolaget har växt snabbt och rapporterade en nettoförsäljning om 510 MEUR 2011 och 471 MEUR under första halvåret 2012.  De mer mogna marknaderna inklusive Tyskland, Österrike och Schweiz har uppvisat en snabb marginalförbättring samtidigt som man har fortsatt att investera i tillväxt. Under det senaste året har Zalando tagit in ny finansiering från bland annat DST, JP Morgan samt Kinnevik och bolaget är väl kapitaliserat för att finansiera planerad framtida tillväxt.

Med investeringen i Zalando fokuserar Kinnevik ytterligare på skor och mode online, ett segment där tillväxten är mycket hög. Investeringen stärker Kinneviks position som en ledande ägare av Zalando vilket ger bolaget möjlighet att fortsätta utveckla sin verksamhet med en stark långsiktig ägare.  

Kinnevik kommer att finansiera förvärvet med befintliga låneramar. Zalando kommer att värderas på basis av transaktionen i Kinneviks substansvärde per 30 september, vilket, tillsammans med övriga förändringar i bedömda verkliga värden, kommer att resultera i en förändring av verkligt värde av onoterade innehav inom online om 2,1 miljarder kronor redovisad i koncernens resultaträkning för det tredje kvartalet 2012.

Som en del av transaktionen har Kinnevik möjlighet att förvärva ytterligare aktier i Zalando för totalt upp till 100 MEUR, motsvarande ca 3% av aktierna, till samma värdering av samma säljare. Om Kinnevik får en utdelning från Rocket Internet till följd av deras försäljning av aktier i Zalando har Kinnevik åtagit sig att investera utdelningen i aktier i Zalando som en del av de 100 MEUR.

Kinneviks VD Mia Brunell Livfors kommenterade:

"Kinnevik investerade i Zalando första gången 2009 och vi har följt den framgångsrika utvecklingen sedan dess. Vi är mycket nöjda med att kunna öka vårt ägande i bolaget och vi ser fram emot att vara en aktiv partner och fortsätta att utveckla Zalando till ett ledande europeiskt e-handelsbolag."

Zalandos VD Rubin Ritter kommenterade:

"Vi är mycket glada att Kinnevik ökar sitt ägande i Zalando och vi ser fram emot att verkställa våra planer med Kinnevik som en stor och aktiv ägare. Zalando har haft en snabb utveckling sen starten 2008 och givet den starka tillväxten i det första halvåret siktar vi på att fördubbla förra årets försäljning vilket gör oss till det största e-handelsbolaget inom skor och mode i Europa."

Kinnevik lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2007:528) omvärdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober 2012 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Mia Brunell Livfors, VD och koncernchef +46 (0)8 562 000 00
Torun Litzén, Informations­- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83
+46 (0)70 762 00 83

 

Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: telekom och tjänster, online, media, mikrofinansiering, papper och kartong, jordbruk och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks A-aktier och B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1650206