Kinnevik emitterar obligation i svenska kronor

03 Dec 2012, 16:30 pm
Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att man framgångsrikt har emitterat en obligation om 1,2 miljarder kronor på den svenska obligationsmarknaden.

Löptiden på obligationen är 5 år och emissionen inkluderar dubbla trancher med 200 Mkr till en årlig kupong på 3,25% och 1 000 Mkr till 3 månaders STIBOR + 1,7%. Nordea Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) har agerat lead managers i transaktionen. 

I samband med obligationsemissionen inför Kinnevik ett tillägg till sina finansiella mål med innebörden att Kinnevik i möjligaste mån ska undvika att ställa säkerheter i sina finansieringsupplägg. Det totala värdet av säkerställda lån får inte överstiga 20% av de totala tillgångarnas marknadsvärde under en längre tid.

Kinnevik lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2012 kl 16.30 (CET).

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Mikael Larsson, Ekonomidirektör +46 (0)8 562 000 70
Torun Litzén, Informations­chef +46 (0)8 562 000 83

+46 (0)70 762 00 83

 

Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: telekom och tjänster, online, media, mikrofinansiering, papper och kartong, jordbruk och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks A-aktier och B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1662118