KAMMARRÄTTEN HAR BIFALLIT KINNEVIKS YRKANDE I SKATTEMÅL

05 Dec 2012, 17:15 pm
Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Kammarrätten bifallit Kinneviks yrkande att Kinneviks försäljning av de indirekt ägda aktierna i Invik 2007 var skattefri.

Kammarrätten avslår därmed skatteverkets framställan om tillämpning av lagen mot skatteflykt vid försäljningen. Realisationsvinsten vid försäljningen uppgick till 822 Mkr. Som tidigare framgått av Kinneviks finansiella rapporter har bolaget inte reserverat för eventuell tillkommande skatt till följd av tvisten. Domslutet kommer således inte att påverka Kinneviks resultat eller kassaflöde.

 

Kinnevik lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 december 2012 kl 17.15 (CET).

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Mikael Larsson, Ekonomidirektör +46 (0)8 562 000 70
Torun Litzén, Informations­chef +46 (0)8 562 000 83

+46 (0)70 762 00 83

Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: telekom och tjänster, online, media, mikrofinansiering, papper och kartong, jordbruk och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks A-aktier och B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1662926