Kallesle till årsstämma måndagen den 7 maj 2012

02 Apr 2012, 08:01 am
Aktieägarna i Investment AB Kinnevik (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 maj 2012 klockan 10.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 30 april 2012, 

 • dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 30 april 2012 klockan 15.00. Anmälan skall ske på bolagets webbplats www.kinnevik.se, på telefon 0771-246 400 eller skriftligen till bolaget på adress Investment AB Kinnevik, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd. 

Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före måndagen den 30 april 2012. Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till Kinnevik på ovanstående adress i god tid före årsstämman och helst före måndagen den 30 april 2012. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.kinnevik.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Årsstämmans öppnande.

Val av ordförande vid årsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Godkännande av dagordning.

Val av en eller två justeringsmän.

Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

Styrelseordförandens redogörelse för arbetet i styrelsen.

Anförande av den verkställande direktören.

Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

Godkännande av ordning för valberedning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om incitamentsprogram innefattande beslut om:

 • antagande av incitamentsprogram, 

 • bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av C-aktier, 

 • bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier, och 

 • överlåtelse av B-aktier. 

 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.

  Beslut om ändring av bolagsordningen.

  Beslut om godkännande av nyemission av aktier i Investment AB Kinneviks dotterbolag Milvik AB.

  Beslut om godkännande av nyemission av teckningsoptioner i Investment AB Kinneviks dotterbolag Relevant Traffic Sweden AB.

  Aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag innefattande beslut om:

 • inköp av bok till aktieägarna, och 

 • uppdrag för styrelsen att bilda en förening för små och medelstora aktieägare. 

 • Årsstämmans avslutande.

  VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

  Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

  Valberedningen föreslår att advokaten Wilhelm Lüning väljs till ordförande vid årsstämman.

  Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkterna 13 och 15)

  Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

  Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Tom Boardman, Vigo Carlund, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Allen Sangines-Krause och Cristina Stenbeck.

  Valberedningen föreslår att årsstämman skall omvälja Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande.

  Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse samt information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.kinnevik.se.

  Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 14)

  Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om en höjning av arvodet för var och en av styrelseledamöterna med fem procent. Valberedningen föreslår att arvode skall utgå med 1.050.000 kronor (2011: 1.000.000 kronor) till styrelsens ordförande, 472.500 kronor (2011: 450.000 kronor) till var och en av de övriga styrelseledamöterna samt med sammanlagt 525.000 kronor för arbete inom styrelsens utskott. För arbete i revisionsutskottet föreslår valberedningen att arvode skall utgå med 157.500 kronor till ordföranden och med 78.750 kronor till var och en av de övriga tre ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet skall arvode utgå med 52.500 kronor till ordföranden och med 26.250 kronor till var och en av det övriga tre ledamöter. Detta innebär en höjning av det sammanlagda styrelsearvodet från 4.325.000 kronor till 4.410.000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma 2013.

  Slutligen föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt godkända fakturor.

  Godkännande av ordning för valberedningen (punkt 16)

  Valberedningen föreslår att bolagsstämman godkänner följande ordning för beredning av val av styrelse och revisor. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2013 skall utföras av en valberedning. Valberedningen kommer att bildas under oktober 2012 efter samråd med de per den 30 september 2012 största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall bestå av lägst tre ledamöter vilka kommer att representera bolagets största aktieägare. Valberedningen utses för en mandattid från att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2012 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i förtid från valberedningen kan ersättare utses efter samråd med de största aktieägarna i bolaget. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämma. Cristina Stenbeck skall vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningen skall utse sin ordförande vid sitt första möte. Valberedningen skall ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt.

  Information om revisorsval

  Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Thomas Forslund som huvudansvarig revisor, utsågs till revisor på årsstämman 2009 för en mandatperiod om fyra år. Nästa revisorsval är således planerat till 2013. Därför kommer inte revisorsval att äga rum vid årsstämman 2012.

  Styrelsens beslutsförslag

  Utdelning (punkt 11)

  Styrelsen föreslår en utdelning om 5,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås torsdagen den 10 maj 2012. Utdelningen beräknas kunna utsändas till aktieägarna tisdagen den 15 maj 2012.

  Styrelsens motiverade yttrande, enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, över den förslagna vinstutdelningen finns tillgängligt på bolagets webbplats www.kinnevik.se, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

  Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

  Styrelsen föreslår att årsstämman 2012 beslutar att följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen som antogs av årsstämman 2011 skall fortsätta gälla oförändrat. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören i moderbolaget, övriga ledningspersoner i moderbolaget och verkställande direktören för Korsnäs ("Ledningen"), samt styrelseledamöter, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget. För närvarande uppgår antalet personer i Ledningen till sex individer.

  Ersättningen till Ledningen skall utgöras av grundlön, eventuell rörlig lön, möjlighet att delta i långsiktiga incitamentsprogram, pension samt sedvanliga ersättningar och förmåner. Dessa komponenter skall skapa en balanserad ersättning som återspeglar individuell prestation och erbjuder en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation.

  • Den fasta lönen revideras årligen och baseras på den enskilde befattningshavarens kompetens och ansvarsområde. 

  • Rörlig lön kan utgå med maximalt 50 procent av fast lön baserat på utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer. 

  • Övriga förmåner skall utgöra ett begränsat värde i förhållande till den totala ersättningen och motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden. 

  • Pensionspremier erläggs till försäkringsbolag inom ramen för avgiftsbestämda pensionslösningar om maximalt 20 procent av grundlönen. 

  • Vid uppsägning från bolagets sida föreligger rätt till lön under en uppsägningstid om lägst sex och maximalt 18 månader. Lön under uppsägningstid avräknas mot lön erhållen från eventuell ny anställning under uppsägningstiden. 

  • Stämmovalda styrelseledamöter skall i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete. För dessa tjänster skall utgå ett marknadsmässigt arvode vilket skall godkännas av styrelsen. 

  Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

  I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsens ersättningsutskott tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättning till Ledningen. Utvärderingen har resulterat i slutsatsen att Kinnevik under 2011 har följt de riktlinjer för ersättning till Ledningen som beslutats vid årsstämman. Bolagets revisor har i enlighet 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till Ledningen som har gällt under föregående år har följts.

  Revisorns yttrande och styrelsens redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering finns tillgängligt på bolagets webbplats www.kinnevik.se, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

  Incitamentsprogram (punkterna 18(a)-18(d))

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ett prestationsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare (avser inte styrelseledamöter) och andra nyckelpersoner inom Kinnevik-koncernen i enlighet med punkterna 18(a)-18(d) nedan. Samtliga beslut är villkorade av varandra och föreslås därför antas som ett beslut. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

  Antagande av incitamentsprogram (punkt 18(a))

  Programmet i sammandrag

  Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar anta ett prestationsbaserat incitamentsprogram ("Planen"), enligt samma struktur som föregående år. Planen föreslås omfatta sammanlagt maximalt 42 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen.

  Privat investering

  För att kunna delta i Planen krävs att de anställda förvärvar aktier i Kinnevik. Dessa aktier kan antingen vara aktier i Kinnevik som innehas sedan tidigare och inte allokerats till tidigare incitamentsprogram eller förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Om deltagaren har insiderinformation och han/hon därför är förhindrad att förvärva aktier i Kinnevik i anslutning till anmälan om att delta i Planen så skall förvärvet av aktier ske så snart som möjligt, men innan nästa årsstämma.

  För varje aktie den anställde innehar inom ramen för Planen kommer Kinnevik att vederlagsfritt tilldela den anställde målbaserade respektive prestationsbaserade aktierätter.

  Generella villkor

  Under förutsättning att vissa mål- och prestationsbaserade villkor för perioden 1 april 2012 - 31 mars 2015 ("Mätperioden") har uppfyllts, att deltagaren fortfarande är anställd i Kinnevikgruppen vid offentliggörandet av Kinneviks delårsrapport för perioden januari - mars 2015, samt att deltagaren har behållit aktierna som allokerats till Planen under perioden från tilldelning till och med offentliggörandet av Kinneviks delårsrapport för perioden januari - mars 2015, så berättigar varje aktierätt deltagaren att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i Kinnevik. För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer Kinnevik kompensera för lämnade utdelningar genom att antalet aktier som respektive aktierätt berättigar till ökas.

  Prestationsvillkor

  Aktierätterna är indelade i Serie A; målbaserade aktierätter samt Serie B-E; prestationsbaserade aktierätter. Antalet aktier som respektive deltagare kommer att erhålla beror på vilken kategori deltagaren tillhör samt på uppfyllandet av fastställda mål- och prestationsbaserade villkor enligt följande:

  Serie A        Totalavkastningen på Kinneviks B-aktie (TSR) under Mätperioden skall överstiga 0 procent för att uppnå entry-nivån.

  Serie B        Genomsnittlig årlig totalavkastning på Kinneviks B-aktie under Mätperioden skall för att uppnå entry-nivån vara lika med SIX Return Index ("SIXRX") baserad på aktieägares totalavkastning på bolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm samt överstiga SIXRX med 6 procentenheter för att uppnå stretch-nivån.

  Serie C        Genomsnittlig årlig avkastning (IRR) inom nya investeringar (definierat som affärsområdena online, mikrofinansiering, jordbruk och bioenergi) under Mätperioden skall vara 15 procent för att uppnå entry-nivån och 25 procent för att uppnå stretch-nivån.

  Serie D        Genomsnittlig normaliserad avkastning på operativt kapital i Korsnäs under Mätperioden skall vara 11 procent för att uppnå entry-nivån och 15 procent för att uppnå stretch-nivån.

  Serie E       Genomsnittlig normaliserad rörelsemarginal för Metro under Mätperioden skall vara 10 procent för att uppnå entry-nivån och 12 procent för att uppnå stretch-nivån.

  De fastställda nivåerna för villkoren är uppdelade i "entry" och "stretch" med en linjär ökning för mellanliggande värden avseende det antal aktier��tter som ger rätt till tilldelning av aktier. Entry-nivån utgör den miniminivå som måste uppnås för att aktierätter i viss serie skall ge rätt till tilldelning av aktier. Om entry-nivån uppnås föreslås att 100 procent av aktierätterna i Serie A och 20 procent av aktierätterna i Serie B-E skall ge rätt till tilldelning av aktier. Om entry-nivån inte uppnås för en viss serie förfaller samtliga aktierätter i den aktuella serien. Om stretch-nivån uppnås för en viss serie ger samtliga aktierätter i den aktuella serien rätt till tilldelning av aktier. Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av de mål- och prestationsbaserade villkoren i årsredovisningen för 2015.

  Aktierätterna

  För aktierätterna skall följande villkor gälla:

  • Tilldelas vederlagsfritt efter årsstämman 2012. Om tilldelning till deltagaren inte kan ske eftersom han/hon har insiderinformation vid tillfället så skall tilldelning kunna ske vid ett senare tillfälle under tiden intill nästa årsstämma. 

  • Kan inte överlåtas eller pantsättas. 

  • Tilldelning av aktier sker efter offentliggörandet av Kinneviks delårsrapport för perioden januari - mars 2015. 

  • För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer Kinnevik kompensera för lämnade utdelningar genom att antalet aktier som respektive aktierätt berättigar till ökas.  

  • Rätt att erhålla aktier förutsätter att deltagaren vid offentliggörandet av Kinneviks delårsrapport för perioden januari - mars 2015 alltjämt är anställd i Kinnevikgruppen och har behållit den privata investeringen av till Planen allokerade aktier. 

  Utformning och hantering

  Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt tillsatt utskott, skall ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Planen, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed skall styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen skall även äga rätt att vidta andra justeringar under förutsättning att det sker betydande förändringar i Kinnevik-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att genomföra den privata investeringen i aktier samt för tilldelning av aktierätter och aktier enligt Planen inte längre är ändamålsenliga.

  Fördelning

  Planen föreslås omfatta högst 41.900 aktier som innehas av anställda och som ger en tilldelning av sammanlagt högst 205.100 aktierätter, varav 41.900 målbaserade aktierätter och 163.200 prestationsbaserade aktierätter. I enlighet med ovanstående principer och antaganden kommer Planen att omfatta följande antal innehavda aktier och maximalt antal aktierätter för de olika kategorierna:

  • verkställande direktören för Kinnevik kan förvärva totalt högst 4.000 aktier inom ramen för Planen och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt av Serie A, 1,5 aktierätter av Serie B, 2,5 aktierätter av serie C, 1 aktierätt av Serie D och 1 aktierätt av Serie E, totalt 7 aktierätter per innehavd aktie;  

  • fyra nyckelpersoner i Kinnevik kan förvärva vardera högst 2.000 aktier inom ramen för Planen och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt av Serie A, 1,5 aktierätter av Serie B, högst 3 aktierätter av Serie C och högst 1 aktierätt av Serie D, dock kan varje deltagare tilldelas maximalt 5,5 aktierätter per innehavd aktie;  

  • två nyckelpersoner i Kinnevik kan förvärva vardera högst 1.500 aktier inom ramen för Planen och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt av Serie A, 1,5 aktierätter av Serie B, högst 3 aktierätter av Serie C, högst 1 aktierätt av Serie D och högst 1 aktierätt av Serie E, dock kan varje deltagare tilldelas maximalt 5,5 aktierätter per innehavd aktie;  

  • sju nyckelpersoner i Kinnevik kan förvärva vardera högst 700 aktier inom ramen för Planen och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt av Serie A och 1,5 aktierätter vardera av Serie B och C, totalt 4 aktierätter per innehavd aktie; 

  • fem nyckelpersoner i Kinnevik kan förvärva vardera högst 400 aktier inom ramen för Planen och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt av Serie A och 1,5 aktierätter vardera av Serie B och C, totalt 4 aktierätter per innehavd aktie;  

  • verkställande direktören för Korsnäs kan förvärva totalt högst 2.000 aktier inom ramen för Planen och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt av Serie A, 1,5 aktierätter av Serie B och 3 aktierätter av Serie D, totalt 5,5 aktierätter per innehavd aktie; 

  • elva övriga medlemmar i Korsnäs ledningsgrupp kan förvärva vardera högst 700 aktier inom ramen för Planen och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt vardera av Serie A och B och 2 aktierätter av Serie D, totalt 4 aktierätter per innehavd aktie;  

  • två medlemmar i Metros ledningsgrupp kan förvärva högst 2.000 aktier inom ramen för Planen och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt av Serie A, 1,5 aktierätter av Serie B och 3 aktierätter av Serie E, totalt 5,5 aktierätter per innehavd aktie; och 

  • nio nyckelpersoner i Metro kan förvärva högst 700 aktier inom ramen för Planen och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt vardera av Serie A och B och 2 aktierätter av Serie E, totalt 4 aktierätter per innehavd aktie.  

  Planens omfattning och kostnader

  Planen kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 som innebär att aktierätterna skall kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden. Baserat på antaganden om en aktiekurs om 154,10 kronor (stängningskurs för Kinneviks B-aktie den 26 mars 2012), ett maximalt deltagande, en årlig personalomsättning om 10 procent, ett ungefärligt genomsnittligt uppfyllande av prestationskraven om 50 procent och full tilldelning av målbaserade aktier beräknas kostnaden för Planen exklusive sociala avgifter uppgå till cirka 12,9 miljoner kronor. Kostnaderna kommer att fördelas över åren 2012 - 2015.

  De beräknade kostnaderna för sociala avgifter kommer också att kostnadsföras som en personalkostnad genom löpande avsättningar. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 6,3 miljoner kronor med ovan beskrivna antaganden, en skattesats på sociala avgifter om cirka 31 procent och en årlig kursutveckling om 10 procent på underliggande B-aktie i Kinnevik under intjänandeperioden.

  Omräkning av slutlig tilldelning av antalet aktier skall ske i händelse av mellanliggande fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission och/eller andra liknande händelser.

  Deltagarens maximala vinst per aktierätt är begränsad till 726 kronor per aktierätt (inklusive eventuell kompensation som deltagare erhåller för lämnade utdelningar), vilket motsvarar cirka fem gånger genomsnittlig stängningskurs på Kinneviks B-aktie under februari 2012. Om värdet på Kinneviks B-aktie när aktierätten ger rätt till tilldelning av aktier överstiger 726 kronor, kommer det antal aktier varje rätt berättigar deltagaren att erhålla minskas i motsvarande grad.

  Den maximala utspädningen uppgår till högst 0,08 procent vad gäller utestående aktier och 0,03 procent av rösterna samt 0,03 procent vad gäller Planens kostnad enligt IFRS 2 i förhållande till Kinneviks börsvärde.

  Förutsatt att maximal vinst om 726 kronor per aktierätt uppnås, att samtliga investerade aktier bibehålls enligt Planen samt ett 100-procentigt uppfyllande av prestationskraven uppgår den maximala kostnaden för Planen till cirka 24,1 miljoner kronor i enlighet med IFRS 2 och den maximala kostnaden för sociala avgifter till cirka 46,8 miljoner kronor.

  Kostnaderna och utspädningen förväntas ha en marginell inverkan på Kinnevik-koncernens nyckeltal.

  Leverans av aktier i enlighet med Planen

  För att säkerställa levererans av B-aktier till deltagare enligt Planen, samt i enlighet med 2011 års plan som antogs vid årsstämman 2011, föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad nyemission av 325.000 C-aktier till Nordea Bank AB (publ) i enlighet med punkten 18(b), samt att styrelsen bemyndigas att därefter besluta att återköpa C-aktierna från Nordea Bank AB (publ) i enlighet med punkten 18(c).

  Motiv för förslaget

  Syftet med Planen är att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetent personal i koncernen. Planen är baserad på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen är aktieägare. Deltagande i Planen kräver personligt innehav av Kinnevik-aktier, som antingen innehas sedan tidigare eller förvärvas på marknaden i anslutning till Planen. Genom att knyta anställdas belöning till Kinneviks resultat- och värdeutveckling premieras fortsatt företagslojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i Kinnevik. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att Planen kommer att få en positiv effekt på Kinneviks framtida utveckling och följaktligen vara fördelaktig för både Kinnevik och aktieägarna.

  Beredning av förslaget

  Planen har utarbetats av Kinneviks ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. Planen har behandlats vid styrelsesammanträden under slutet av 2011 och de första månaderna av 2012.

  Ovanstående förslag stöds av större aktieägare i Kinnevik.

  Information om övriga incitamentsprogram i Kinnevik

  För ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Kinnevik finns sedan tidigare tre långsiktiga incitamentsprogram ("Planerna"). Planerna omfattar perioderna 1 april 2009 - 31 mars 2012, 1 april 2010 - 31 mars 2013 samt 1 april 2011 - 31 mars 2014, och tilldelning av aktier inom ramen för Planerna sker vid offentliggörande av Kinneviks delårsrapport för perioden januari - mars 2012, januari - mars 2013 respektive januari - mars 2014. Ytterligare information om Planerna såsom beträffande villkor, deltagande, antal utgivna och utestående instrument m.m. finns i Kinneviks årsredovisning för koncernen 2011, not 30, samt på bolagets webbplats www.kinnevik.se.

  Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av C-aktier (punkt 18(b))

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma öka Kinneviks aktiekapital med högst 32.500 kronor genom nyemission av högst 325.000 C-aktier, vardera med kvotvärde om 10 öre. De nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av Nordea Bank AB (publ) till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av nyemissionen är att säkerställa leverans av B-aktier till deltagare i enlighet med Planen och 2011 års plan.

  Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier (punkt 18(c))

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och skall omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv skall ske till ett pris motsvarande lägst 10 öre och högst 11 öre. Betalning av förvärvade C-aktier skall ske kontant. Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av B-aktier i enlighet med Planen och 2011 års plan.

  Styrelsens motiverade yttrande, enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, över förslaget om återköp av egna C-aktier för att säkerställa leverans av B-aktier i enlighet med Planen och 2011 års plan finns tillgängligt på bolagets webbplats www.kinnevik.se, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

  Överlåtelse av B-aktier (punkt 18(d))

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att högst 325.000 C-aktier som innehas av Kinnevik efter omvandling till B-aktier vederlagsfritt kan överlåtas till deltagarna i enlighet med Planens och 2011 års plans villkor. Antalet aktier som kan överlåtas, är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission och/eller andra liknande händelser.

  Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (punkt 19)

  Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om att återköpa bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor:

 • Återköp av A- och/eller B-aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och skall ske i enlighet med de regler rörande köp och försäljning av egna aktier som framgår av NASDAQ OMX Stockholms regelverk. 

 • Återköp av A- och/eller B-aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma. 

 • Högst så många A- och/eller B-aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. 

 • Återköp av A- och/eller B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. 

 • De aktier som återköps av bolaget skall vara de vid varje tidpunkt billigaste, tillgängliga, aktierna. 

 • Betalning för aktierna skall erläggas kontant. 

 • Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en förändrad kapitalstruktur under det kommande året och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

  Styrelsens motiverade yttrande, enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, över förslaget om förvärv av egna A-aktier och/eller B-aktier finns tillgängligt på bolagets webbplats www.kinnevik.se, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

  Bolagsordningsändring (punkt 20)

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändringar i bolagsordningen. De föreslagna ändringarna innebär, i huvudsak, följande:

  • Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis inom sektorerna papper och kartong, telekom och tjänster, media, online, mikrofinansering, jordbruk och bioenergi (§ 2 andra stycket). 

  • Möjlighet att ge ut preferensaktier av serie B tas bort (§ 4). 

  • Styrelsen skall inte ha några suppleanter (§ 6). 

  • Det angivna klockslaget (kl. 15.00) i föreskriften om aktieägares anmälan för deltagande vid bolagsstämma stryks (§ 7 andra stycket). 

  Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  § 2 andra stycket
  Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom och att, företrädesvis inom de under a) - f) nedan angivna branscherna, bedriva handel med fast och lös egendom samt därtill att genom hel- och delägda företag

  (a) bedriva jordbruk och skogsbruk,

  (b) bedriva industriell verksamhet, företrädesvis massa-, pappers- och förpackningstillverkning, kraftproduktion och energiutvinning samt produktion, utveckling och konstruktion av tele- och annan elektronikutrustning,

  (c) bedriva finansiell verksamhet, såsom bankrörelse, värdepappersrörelse, försäkringsrörelse, fondverksamhet, finansieringsverksamhet, investeringsrådgivning och penning- och obligationshandel, i förekommande fall med nödvändiga tillstånd eller auktorisationer från myndighet,

  (d) bedriva konsultverksamhet och verksamhet inom media och telekommunikation, bedriva serviceverksamhet relaterad till kundvård och callcentertjänster samt anordna, utveckla och marknadsföra produkter och tjänster inom spel, lotteri och tävlingar,

  (e) äga och förvalta fast och lös egendom och att, företrädesvis inom de under a) - d) ovan angivna branscherna, bedriva handel med fast och lös egendom, samt 

  (f) bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.
  Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar inom följande sektorer:

 • telekommunikation och serviceverksamhet, 

 • internethandel och övriga onlinetjänster, 

 • media, 

 • finansiell verksamhet inom försäkringar, mikrofinansiering och övrig finansieringsverksamhet, i förekommande fall med nödvändiga tillstånd eller auktorisationer från myndighet, 

 • massa-, pappers- och förpackningstillverkning samt skogsbruk och energiutvinning med fokus på bioenergi, 

 • jordbruk, samt 

 • bioenergi.  

 • Bolaget skall dessutom ha till föremål för sin verksamhet attbedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.
  § 4
  Aktiekapitalet skall utgöra lägst 23.700.000 kronor och högst 94.800.000 kronor. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 23.700.000 kronor och högst 94.800.000 kronor.
  Antalet aktier skall vara lägst 237.000.000 och högst 948.000.000. Antalet aktier skall vara lägst 237.000.000 och högst 948.000.000.
  Aktier skall kunna utges i tre serier, betecknade serie A, serie B och serie C. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 224.593.800. Samtliga aktier av serie A är stamaktier. Aktier av serie B kan utges till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet. Aktier av serie B kan, till ett antal av högst 666.675.000, utges som preferensaktier. Aktier av serie C kan utges till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet. Samtliga aktier av serie C är stamaktier. Aktier skall kunna utges i tre serier, betecknade serie A, serie B och serie C. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 224.593.800. Aktier av serie B kan utges till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet. Aktier av serie C kan utges till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet.
  Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Preferensaktie medför företräde till andel i bolagets tillgångar enligt följande. Vid utskiftning av bolagetstillgångar skall, innan stamaktie tillgodoräknas någon del av det som utskiftas, preferensaktierna tillgodoräknas ett belopp motsvarande deras kvotvärde. Vad som därefter kan återstå till fördelning skall efter samma grunder tillgodoföras stamaktierna, varefter kvarstående överskott fördelas lika mellan samtliga aktier. För aktier av serie C gäller dock begränsad rätt, motsvarande aktiens kvotvärde uppräknat per dag för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 1 procentenhet räknat från dagen för betalning av teckningslikvid. STIBOR 30 dagar fastställs första bankdagen i varje kalendermånad. Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning har aktier av serie C begränsad rätt till bolagets tillgångar, motsvarande aktiens kvotvärde uppräknat per dag för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR 1M med tillägg av 1 procentenhet räknat från dagen för betalning av teckningslikvid. STIBOR 1Mfastställs första bankdagen i varje kalendermånad.
  Preferensaktierna är inlösbara på bolagets begäran. Beslut om inlösen fattas av styrelsen. Lösenbeloppet per preferensaktie skall motsvara det högsta av 70 procent av aktiens andel i bolagets substansvärde och 40 öre. Vid tillämpningen av detta stycke skall bolagets substansvärde anses vara bolagets egna kapital enligt senast fastställda balansräkning med tillägg av 50 procent av i denna ingående obeskattade reserver och 50 procent av övervärden i tillgångar. Aktier av serie C är inlösbara på bolagets begäran. Lösenbeloppet per aktie av serie C skall vara aktiens kvotvärde uppräknat per dag för inlösen med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 1 procentenhet räknat från dag för betalning av teckningslikvid. STIBOR 30 dagar fastställs första gången på dag för betalning av teckningslikviden. Beslutar styrelsen om inlösen av färre aktier än det totala antalet utelöpande aktier vid tiden för beslutet, skall ägarna till utelöpande aktier i den för kallelse till bolagsstämma föreskrivna ordningen erbjudas att inom viss tid begära inlösen av sina aktier. Begärs inlösen av flera eller färre aktier än vad styrelsen beslutat inlösa skall, om ej samtliga de aktieägare som begärt inlösen enats om annan ordning, frågan om vilka aktier som skall inlösas avgöras genom lottning. Aktier av serie C är inlösbara på bolagets begäran. Lösenbeloppet per aktie av serie C skall vara aktiens kvotvärde uppräknat per dag för inlösen med en räntefaktor om STIBOR 1M med tillägg av 1 procentenhet räknat från dag för betalning av teckningslikvid. STIBOR 1M fastställs första gången på dag för betalning av teckningslikviden. Beslutar styrelsen om inlösen av färre aktier än det totala antalet utelöpande aktier vid tiden för beslutet, skall ägarna till utelöpande aktier i den för kallelse till bolagsstämma föreskrivna ordningen erbjudas att inom viss tid begära inlösen av sina aktier. Begärs inlösen av flera eller färre aktier än vad styrelsen beslutat inlösa skall, om ej samtliga de aktieägare som begärt inlösen enats om annan ordning, frågan om vilka aktier som skall inlösas avgöras genom lottning.
  Tvist om inlösenbeloppet skall avgöras av skiljenämnd enligt svensk lag om skiljemän, varvid rättegångsbalkens regler om omröstning i tvistemål skall tillämpas. Tvist om inlösenbeloppet skall avgöras av skiljenämnd enligt svensk lag om skiljemän, varvid rättegångsbalkens regler om omröstning i tvistemål skall tillämpas.
  Aktier av serie C som innehas av bolaget skall genom beslut av styrelsen kunna omvandlas till aktier av serie B. Styrelsen skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret. Aktier av serie C som innehas av bolaget skall genom beslut av styrelsen kunna omvandlas till aktier av serie B. Styrelsen skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.
  Aktier av serie A medför rätt till tio (10) röster och aktier av serie B och serie C medför rätt till en (1) röst. Aktier av serie A medför rätt till tio (10) röster och aktier av serie B och serie C medför rätt till en (1) röst.
  § 6
  Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio stämmovalda ledamöter.
  § 7 andra stycket
  För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägaren anmäla sig hos bolaget senast kl. 15.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får icke vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och icke infalla tidigare än femte vardagen före stämman. För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägaren anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får icke vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och icke infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

  Bolagsordningen i dess nya föreslagna lydelse finns tillgänglig på bolagets webbplats www.kinnevik.se, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

  Godkännande av nyemission i dotterbolaget Milvik AB (punkt 21)

  Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner extra bolagsstämmans, i dotterbolaget Milvik AB, beslut om nyemission av aktier från den 16 februari 2012. Om nyemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Milvik AB att öka med 190.000, från 2.310.000 till 2.500.000, och aktiekapitalet att öka med 9.500 kronor, från 115.500 kronor till 125.000 kronor.

  Teckningsberättigade i nyemissionen är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, sju stycken ledningspersoner i Milvik. För det fall nyemissionen inte fulltecknas av de ledningspersonerna är Kinnevik New Ventures AB (helägt dotterbolag till Investment AB Kinnevik) under vissa förutsättningar berättigat att teckna resterande aktier. Aktieteckning ska ske senast den 8 augusti 2012, såvida inte styrelsen förlänger teckningstiden, och betalning för de nya aktierna ska ske i samband med teckning, dock senast den 10 augusti 2012.

  Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera den ägar- och kapitalstruktur som samtliga aktieägare i Milvik och de teckningsberättigade i särskild ordning överenskommit. Teckningskursen har beslutats efter förhandling mellan Milviks befintliga aktieägare och de teckningsberättigade. Nyemissionen omfattas av de så kallade Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen och måste därför godkännas av bolagsstämman i Investment AB Kinnevik.

  Extra bolagsstämmans, i Milvik AB, beslut om nyemission finns tillgängligt på Kinneviks webbplats www.kinnevik.se, hos Kinnevik på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

  Godkännande av nyemission av teckningsoptioner i dotterbolaget Relevant Traffic Sweden AB (punkt 22)

  Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner beslut om nyemission av teckningsoptioner i det indirekt ägda dotterbolaget Relevant Traffic Sweden AB. Vid nyteckning genom påkallande av de utgivna teckningsoptionerna kan antalet aktier öka med högst 205, från 1.000 till 1.205, och aktiekapitalet med högst 20.500 kronor, från 100.000 kronor till 120.500 kronor.

  Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, verkställande direktören, ledningspersoner och andra anställda i Relevant Traffic Sweden AB. Teckningen skall ske senast den 22 maj 2012, såvida inte styrelsen förlänger teckningstiden. Betalning skall erläggas i samband med teckningen.

  Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att verkställande direktören, ledningspersoner och andra anställda i Relevant Traffic Sweden AB, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska beredas möjlighet att bli aktieägare i Relevant Traffic Sweden AB. För teckningsoptionerna skall betalas en premie om 1.800 kronor per teckningsoption fastställd på marknadsmässig grund genom tillämpning av vedertagen beräkningsmodell (Black & Scholes). Teckningskursen skall uppgå till 11.500 kronor.

  Nyemissionen omfattas av de så kallade Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen och måste därför godkännas av bolagsstämman i Investment AB Kinnevik.

  Styrelsens, i Relevant Traffic Sweden AB, fullständiga förslag till beslut om nyemission av teckningsoptioner finns tillgängligt på Kinneviks webbplats www.kinnevik.se, hos Kinnevik på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

  AKTIEÄGARES BESLUTSFÖRSLAG

  Beslutsförslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson (punkterna 23(a) och (b))

  Transkribering av del av brev ställt till styrelsen i Investment AB Kinnevik den 6 mars 2012 från aktieägaren Thorwald Arvidsson.

  "I egenskap av aktieägare i bolaget får jag härmed hemställa att årsstämman 2012 måtte besluta att de vid stämman närvarande aktieägarna i stämmopresent måtte erhålla Knut Ramels bok "En finansmans bekännelser" (Ekerlids bokförlag, Stockholm 2011). Knut Ramels bok ger en roande (och i viss mån skrämmande) inblick i såväl den svenska som den internationella finansvärlden och torde bli en synnerligen uppskattad stämmopresent."

  Transkribering avdel av brev ställt till styrelsen i Investment AB Kinnevik den 10 mars 2012 från aktieägaren Thorwald Arvidsson.

  "I egenskap av aktieägare i bolaget får jag härmed hemställa att följande fråga måtte upptas på agendan vid årsstämman innevarande år. Bolaget domineras av de tre ägarfamiljerna Stenbeck, Klingspor och von Horn, vad man skulle kunna kalla "järntriangeln". De många små och medelstora aktieägarna har ett mycket litet, för att inte säga obefintligt, inflytande. En tänkbar möjlighet för att, åtminstone i någon mån avhjälpa detta, är att bilda en aktieägarförening i bolaget. För att en sådan aktieägarförening skall komma till stånd krävs dock sannolikt "eldunderstöd" från bolaget och dess styrelse. Mot denna bakgrund föreslår jag att årsstämman 2012 måtte besluta att ge styrelsen i uppdrag att vidtaga erforderliga åtgärder i syfte att bilda en, såvitt möjligt, från bolaget oberoende aktieägarförening för att tillvarata främst de små och medelstora aktieägarnas intressen."

  ÖVRIG INFORMATION

  Antal aktier och röster

  I bolaget finns totalt 277.583.190 aktier, varav 48.665.324 A-aktier, 228.517.952 B-aktier samt 399.914 C-aktier, motsvarande sammanlagt 715.571.106 röster. Bolaget innehar för närvarande 399.914 egna C-aktier motsvarande 399.914 röster, som inte kan företrädas vid årsstämman.

  Särskilda majoritetskrav avseende beslutsförslagen i punkterna 18-22

  För giltigt beslut enligt punkterna 18(b), 18(c), 19 och 20 ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkterna 18(d), 21 och 22 ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Punkterna 18(a)-18(d) är villkorade av varandra.

  Bemyndigande

  Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut enligt punkterna 18(b) och 20 som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

  Handlingar

  Redovisningshandlingar, inklusive revisionsberättelse, bolagsordningen i föreslagen lydelse, extra bolagsstämmans, i Milvik AB, beslut samt styrelsens, i Relevant Traffic Sweden AB, fullständiga förslag till nyemission av aktier respektive teckningsoptioner, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen samt redogörelse för resultatet av ersättningsutskottets utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse samt information om föreslagna styrelseledamöter kommer från och med idag att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.kinnevik.se, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

  Handlingarna kan begäras på telefon 0771-246 400 eller under adress Investment AB Kinevik, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd.

  Aktieägares frågerätt

  Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

  Tolkning

  Vissa anföranden under stämman kommer att hållas på engelska. Som en service till aktieägarna kommer årsstämman att simultantolkas till såväl svenska som engelska.

  Stockholm i april 2012

  INVESTMENT AB KINNEVIK (PUBL)

  STYRELSEN

  _____________

  Övrigt

  Program vid årsstämman:

  9.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.

  10.00 Årsstämman öppnas.

  Non-Swedish speaking shareholders

  A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of Investment AB Kinnevik (publ), to be held on Monday 7 May 2012 at 10.00 a.m. at Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm, Sweden, is available on www.kinnevik.se.

  For the convenience of non-Swedish speaking shareholders the proceedings of the Annual General Meeting will be simultaneously interpreted to English. This service may be requested when attendance to the Annual General Meeting is notified.

  För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

  Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83

  Mobil+46 (0)70 762 00 83

  Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: telekom och tjänster, media, papper och kartong, online, mikrofinansering, jordbruk och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

  Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

  ___________

  Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den2 april 2012 kl. 8.00.

  Pressmeddelande

  --
  This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

  The owner of this announcement warrants that:
  (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
  (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
  information contained therein.

  Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

  HUG#1599219