INVESTMENT AB KINNEVIK: DET SVENSKA SKATTEVERKET FRAMFÖR KRAV OM 702 MKR MOT KINNEVIK

25 Oct 2012, 08:02 am
Skatteverket har idag meddelat Kinnevik att man beslutat att framföra krav på att Kinnevik ska erlägga kupongskatt om 702 Mkr. Som Kinnevik tidigare meddelat hänför sig skattekravet till Kinneviks förvärv av Emesco AB 2009.

Skatteverket anser att kupongskatt ska utgå på en koncernintern utdelning av Kinnevik A- aktier ("Aktierna") som Kinnevik erhöll i samband med förvärvet av Emesco. Utdelningen av Aktierna skedde efter att Kinnevik förvärvat Emesco och Kinnevik erlade därefter Aktierna som del av köpeskillingen för Emesco. Skatteverket anser att Kinnevik mottagit utdelningen för säljarnas räkning och att kupongskatt ska utgå på värdet av utdelningen i enlighet med kupongskattelagen 4 § 3 st.

Kinnevik avfärdar med bestämdhet Skatteverkets uppfattning att kupongskattelagen skulle vara tillämplig på utdelningen av Aktierna. Skatteverkets tolkning står enligt Kinnevik inte i överensstämmelse med den aktuella lagregelns syfte, vilket är att beskatta utdelningar på tillfälliga innehav av aktier som överlåts via lån eller dylikt i samband med utdelningsdagen. I Kinneviks fall förvärvade Kinnevik aktierna i Emesco i september 2009 och innehar dem fortfarande som ett helägt dotterbolag inom koncernen. Kinnevik anser att Skatteverket valt att tolka kupongskattelagen på ett sätt som inte är förenligt med lagens ordalydelse, syfte, förarbeten och tidigare praxis, varför Kinnevik bestämt avfärdar Skatteverkets krav. Samtliga Kinneviks juridiska rådgivare bekräftar Kinneviks syn i ärendet.

Sedan Skatteverket meddelade sin preliminära uppfattning har Kinnevik vid ett flertal tillfällen skriftligen såväl som muntligen besvarat Skatteverkets revisionspromemoria. Till stöd för bolagets uppfattning har även två framstående oberoende experter inom beskattning uttalat sitt stöd för Kinneviks uppfattning. De har också konstaterat att Skatteverkets tolkning av kupongskattelagen ej är förenlig med lagstiftarens syfte. Skatteverket har trots detta valt att driva ärendet vidare mot bolaget utan att till bolaget motivera sin nya tolkning av kupongskattelagen.

Kinnevik kommer givetvis att överklaga Skatteverkets beslut, samt även begära uppskov med betalning av skatten eftersom Kinnevik är av den bestämda uppfattningen att Skatteverkets nya tolkning av lagen är felaktig.

Bolaget kommer inte att reservera för skatteexponeringen i räkenskaperna.

 

Kinnevik lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2012 klockan 8.00.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83
Mikael Larsson, Ekonomidirektör +46 (0)70 762 00 83

+46 (0)8 562 000 70

 

Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: telekom och tjänster, online, media, mikrofinansiering, papper och kartong, jordbruk och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks A-aktier och B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1652212