Erbjudandehandling avseende Kinneviks rekommenderade kontanterbjudande till innehavare av aktier, teckningsoptioner och förlagsbevis i Metro offentliggjord

21 Feb 2012, 08:03 am

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

 

Erbjudandehandling avseende Kinneviks
rekommenderade kontanterbjudande till innehavare av
aktier, teckningsoptioner och förlagsbevis
i Metro offentliggjord

Erbjudandehandlingen avseende Investment AB Kinneviks (publ) ("Kinnevik"), genom det helägda bolaget Kinnevik Media Holding AB, rekommenderade kontanterbjudande till innehavare av aktier, teckningsoptioner och förlagsbevis, direkt eller i form av depåbevis, i Metro International S.A. ("Metro" eller "Bolaget") att överlåta alla aktier, teckningsoptioner och förlagsbevis i Metro till Kinnevik ("Erbjudandet") har idag offentliggjorts på Kinneviks hemsidawww.kinnevik.se samt på SEB:s hemsidawww.sebgroup.com/prospectuses.

Erbjudandehandling och anmälningssedel kommer att distribueras till innehavare av aktier, teckningsoptioner och förlagsbevis i Metro vars aktier, teckningsoptioner och förlagsbevis är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB den 20 februari 2012.

Kopior av erbjudandehandlingen hålls tillgängliga hos Kinnevik, Skeppsbron 18, 111 30 Stockholm och hos SEB Enskilda, Kungsträdgårdsgatan 8, 106 40 Stockholm.

Tidplan för Erbjudandet

Offentliggörande av erbjudandehandlingen:                                     21 februari 2012
Acceptfrist:                                                                                               22 februari 2012 - 20 mars 2012
Offentliggörande av utfall:                                                                    26 mars 2012
Beräknad likviddag:                                                                               29 mars 2012

Kinnevik förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Kinneviks förvärv av Metro kräver godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. Erforderliga godkännanden beräknas erhållas omkring utgången av den ovan angivna acceptfristen.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för
publicering den 21 februari 2012 kl. 08:00.

Ytterligare information

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till www.kinnevik.se. Frågor från media ställs till:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef, Investment AB Kinnevik

Tel: +46 (0)8 562 000 83
Mobil: +46 (0)70 762 00 83
E-post: torun.litzen@kinnevik.se

Kinnevik i korthet

Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en mer än sjuttioårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: papper och kartong, telekom och tjänster, media, online, mikrofinansiering, jordbruk och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks A-aktier och B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Ytterligare information om Kinnevik finns tillgänglig på www.kinnevik.se

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Kinnevik kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte heller distribueras på liknande sätt.

Kinnevik kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.


 

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1587734