Årsstämma 2012

07 maj 2012, 12:06 pm
Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") har idag hållit årsstämma.

Årsstämman beslutade om omval av Tom Boardman, Vigo Carlund, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Allen Sangines-Krause och Cristina Stenbeck. Vidare omvalde stämman Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en kontantutdelning om 5,50 kronor per aktie lämnas till aktieägarna för 2011. Utbetalning beräknas ske av Euroclear Sweden AB tisdagen den 15 maj 2012.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Vid årsstämman beslutades även att:

  • Anta ett prestationsbaserat incitamentsprogram ("Planen"). Planen omfattar sammanlagt maximalt 42 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Kinnevik-koncernen. För att delta i Planen krävs att deltagarna äger Kinnevik-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Därefter kommer deltagarna att erhålla en vederlagsfri tilldelning av målbaserade samt prestationsbaserade aktierätter enligt angivna villkor. Den föreslagna Planen har samma struktur som den plan som antogs vid årsstämman 2011.
  • Bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad emission av 325 000 C-aktier till Nordea Bank AB samt besluta om återköp av egna C-aktier från Nordea Bank AB.
  • Bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • Godkänna följande ordning för beredning av val av styrelse och revisor. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2013 skall utföras av en valberedning. Valberedningen kommer att bildas under oktober 2012 efter samråd med de per den 30 september 2012 största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall bestå av lägst tre ledamöter vilka kommer att representera bolagets största aktieägare. Valberedningen utses för en mandattid från att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2012 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas.
  • Godkänna styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen innebärande att bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis inom sektorerna papper och kartong, telekom och tjänster, media, online, mikrofinansiering, jordbruk och bioenergi, möjlighet att ge ut preferensaktier av serie B tas bort, styrelsen skall inte ha några suppleanter, samt att det angivna klockslaget (kl. 15.00) i föreskriften om aktieägares anmälan för deltagande vid bolagsstämma stryks.

Förslagen under punkterna 21, 22 och 23 på dagordningen stöddes inte av erforderlig majoritet av aktieägarna. Samtliga övriga förslag presenterade vid stämman stöddes av aktieägarna.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Erik Mitteregger utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Tom Boardman, Wilhelm Klingspor och Allen Sangines-Krause till ledamöter i revisionsutskottet. Wilhelm Klingspor utsågs till ordförande i ersättningsutskottet och Dame Amelia Fawcett, Erik Mitteregger och Cristina Stenbeck utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

Mia Brunell Livfors, Verkställande Direktör och Koncernchef +46 (0)8 562 000 00
Torun Litzén, Informations­- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83
+46 (0)70 762 00 83

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Kinnevik ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2012, kl. 12.00.

 

Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: telekom och tjänster, online, media, mikrofinansiering, papper och kartong, jordbruk och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks A-aktier och B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

 

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1609340