Årsstämma 2011

16 May 2011, 12:00 pm
Investment  AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") tillkännagav idag att dagens
årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag presenterade vid stämman.

Årsstämman  beslutade om omval av Vigo Carlund, Wilhelm Klingspor, Erik
Mitteregger, Allen Sangines-Krause och Cristina Stenbeck samt nyval av Tom
Boardman och Dame Amelia Fawcett till styrelseledamöter i bolaget. Vidare
omvalde stämman Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en kontantutdelning
om 4,50 kronor per aktie lämnas till aktieägarna för 2010. Avstämningsdag för
kontantutdelningen är torsdagen den 19 maj 2011 och utbetalning beräknas ske av
Euroclear Sweden AB tisdagen den 24 maj 2011.

Vid årsstämman beslutades även att:

 * Anta ett prestationsbaserat incitamentsprogram ("Planen"). Planen omfattar
  sammanlagt cirka 28 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner
  anställda i Kinnevik-koncernen. För att delta i Planen krävs att deltagarna
  äger Kinnevik-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller
  förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen.
  Därefter kommer deltagarna att erhålla en vederlagsfri tilldelning av
  målbaserade samt prestationsbaserade aktierätter enligt angivna villkor. Den
  föreslagna Planen har samma struktur som den plan som antogs vid årsstämman
  2010.
 * Använda 80 000 C-aktier som bolaget innehar sedan tidigare, dels bemyndiga
  styrelsen att besluta om en riktad emission av 90 000 C-aktier till Nordea
  Bank AB. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från
  aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att
  säkerställa leverans av B-aktier till deltagare i enlighet med Planen.
 * Bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om
  återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett
  förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och skall
  omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv skall ske till ett pris
  motsvarande lägst 10 öre och högst 11 öre. Betalning av förvärvade C-aktier
  skall ske kontant. Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av B-
  aktier i enlighet med Planen.
 * 170 000 C-aktier kan, efter omvandling till B-aktier, överlåtas till
  deltagarna i enlighet med Planens villkor.
 * Bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller
  flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A-
  och/eller B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10
  procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier skall ske på NASDAQ
  OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid
  registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs
  och lägsta säljkurs.
 * Godkänna följande ordning för beredning av val av styrelse och revisor.
  Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall
  revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämmoordförande
  inför årsstämman 2012 skall utföras av en valberedning. Valberedningen
  kommer att bildas under oktober 2011 efter samråd med de per den 30
  september 2011 största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall bestå av
  lägst tre ledamöter vilka kommer att representera bolagets största
  aktieägare. Valberedningen utses för en mandattid från att bolagets
  delårsrapport för tredje kvartalet 2011 offentliggörs fram till dess att
  nästa valberedning bildas.
 * Godkänna styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen innebärande att
  revisorns mandat ska fortsätta att vara fyra år.

Vid  ett  konstituerande  styrelsemöte  efter  årsstämman  utsågs  ett
revisionsutskott, ett ersättningsutskott samt ett utskott för Nya Investeringar.
Erik Mitteregger utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Tom Boardman,
Wilhelm Klingspor och Allen Sangines-Krause till ledamöter i revisionsutskottet.
Wilhelm Klingspor utsågs till ordförande i ersättningsutskottet och Dame Amelia
Fawcett, Erik Mitteregger och Cristina Stenbeck utsågs till ledamöter i
ersättningsutskottet. Mia Brunell Livfors utsågs till ordförande i utskottet för
Nya Investeringar och Tom Boardman, Dame Amelia Fawcett, Erik Mitteregger, Allen
Sangines-Krause och Cristina Stenbeck utsågs till ledamöter i utskottet för Nya
Investeringar.För ytterligare information, besök www.kinnevik.seeller kontakta:

Mia Brunell Livfors, Verkställande Direktör och Koncernchef +46 (0)8 562 000 00

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef           +46 (0)8 562 000 83

                               +46 (0)70 762 00 83


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Kinnevik ska offentliggöra
enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 16 maj 2011, kl. 12.00.


Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en mer än
sjuttioårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte
är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin
portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: papper
och kartong, telekom och tjänster, media, online, mikrofinansiering, jordbruk
och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett
en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker
att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom
sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV
B.
Pressmeddelande:
http://hugin.info/1114/R/1516005/452411pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

[HUG#1516005]