Emission och återköp av C-aktier

15 Sep 2010, 15:02 pm
Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") tillkännagav idag att man har
genomfört en nyemission samt omedelbart återköp av 135.000 C-aktier. Aktierna
har emitterats och återköpts i enlighet med det prestationsbaserade
incitamentsprogram som god­kändes av årsstämman den 17 maj 2010.

Nordea Bank AB förvärvade samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris om
0,10 kr. Samtliga emitterade C-aktier har därefter återköpts av Kinnevik för
0,10 kr.

Syftet med emissionen är att säkerställa framtida leverans av B-aktier till de
ledande befatt­ningshavare som deltar i Kinneviks incitamentsprogram. C-aktierna
kommer att omvandlas till B-aktier före leverans till berättigade deltagare i
programmet. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.För ytterligare information, besök www.kinnevik.seeller kontakta:

Mia Brunell Livfors, Verkställande direktör och koncernchef +46 (0)8 562 000 00

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef           +46 (0)8 562 000 83

                               +46 (0)70 762 00 83Investment AB Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i
huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Kinnevik förvaltar en
värdepappersportfölj fördelad på tre övergripande affärsområden; Onoterade
Kärninnehav som består av kartong- och pappersbolaget Korsnäs inklusive aktier i
Bergvik Skog, Noterade Kärninnehav som består av Millicom International
Cellular, Tele2, Modern Times Group MTG, Metro International och Transcom
WorldWide, samt Nya Investeringar som är aktivt i att finna nya investeringar i
företag i tidiga skeden med betydande tillväxtpotential. Kinnevik söker att
aktivt verka genom företagets styrelser.

Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom
sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV
B.

[HUG#1444616]

Pressmeddelande:
http://hugin.info/1114/R/1444616/388236pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE