Finansiell riskhantering

Koncernens hantering av finansiella risker är centraliserad till Kinneviks finansfunktion och bedrivs utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy. Denna policy ses kontinuerligt över av finansfunktionen och uppdateras vid behov i samråd med revisionsutskottet och med godkännande av Kinneviks styrelse.

 

Aktiekursrisk

Kinnevik har investerat i både noterade och onoterade portföljbolag där aktiepriset och det totala marknadsvärdet kan fluktuera baserat på en rad olika omständigheter. 

Av Kinneviks totala tillgångar (exklusive kassa) den 31 december 2018 var 84% (87%) hänförligt till noterade portföljbolag och 16% (13%) hänförligt till onoterade portföljbolag. 

Kinneviks strategi är att vara en långsiktig investerare. Det finns därför ingen strategi för att hantera kortvariga fluktuationer i aktiepriser i de noterade portföljbolagen. Aktiekursrisken i Kinneviks portfölj kan illustreras med att en förändring om 10% av kurserna på samtliga aktieinnehav som värderas till verkligt värde per den 31 december 2018 skulle ha påverkat koncernens resultat och eget kapital med 6,1 Mdkr (8,0 Mdkr).

Värdet på de onoterade portföljbolagen kan öka eller minska på grund av ett antal olika faktorer varav förändringar i trender på aktiemarknaden är en. Inom ramen för sin värdering av de onoterade portföljbolagen gör Kinnevik en bedömning av bland annat relativvärderingar av jämförbara noterade bolag, respektive portföljbolags operationella och finansiella resultat samt värderingar i transaktioner som skett i respektive portföljbolags aktie. Förändringar i dessa underliggande faktorer har en påverkan på det totala värdet. För Global Fashion Group hade en ökning av multipeln med 10% ökat det verkliga värdet med 171 Mkr. En motsvarande minskning av multipeln hade minskat det verkliga värdet med 272 Mkr. Om Global Fashion Group hade värderats med samma multiplar och valutakurser som per den 30 september 2018 hade det verkliga värdet uppgått till 4.550 Mkr, 1.266 Mkr högre än det verkliga värdet per 31 december 2018.

Likviditets- och Refinansieringsrisk

Kinneviks likviditets- och finansieringsrisk begränsas genom att en stor del av tillgångarna utgörs av noterade aktier. Kinnevik är till viss del beroende av utdelningar från ett antal portföljbolag för att finansiera sin verksamhet och sina framtida investeringar. Utan utdelningar från sina portföljbolag skulle Kinnevik behöva förlita sig på försäljning av tillgångar och/eller skuldfinansiering för att säkra finansieringen av sin verksamhet och bibehålla sin målsatta finansiella ställning.

Per den 31 december 2018 uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar till 486 Mkr (1.798 Mkr) och beviljade tillgängliga, ej nyttjade eller på annat sätt reserverade, kreditramar om 5.630 Mkr (6.130 Mkr). 

Finansieringsrisk är risken att Kinnevik inte erhåller finansiering, eller att finansiering endast kan erhållas till en betydande kostnad. Kinneviks finansieringsrisk begränsas genom att verksamheten finansieras från olika källor, att skuldfinansiering erhålls från ett antal olika banker med varierande förfallotid och genom att sträva efter att refinansiera dessa minst sex månader innan förfall. Per den 31 december 2018 uppgick det totala bekräftade låneutrymmet till 8.480 (8.980) Mkr med en genomsnittlig återstående löptid på 2,9 (3,9) år. Se vidare under Not 10 för koncernen.

 

Valutarisk

Transaktionsexponering uppkommer när kassaflöden är i utländsk valuta. Kinneviks skuldfinansiering och kassa är i huvudsak i svenska kronor. Bortsett från erhållna utdelningar, investeringar och avyttringar, har Kinnevik inte några väsentliga kassaflöden i annan valuta än svenska kronor.

Omräkningsexponering uppkommer till följd av omräkning av balansposter i utländsk valuta till svenska kronor. Kinneviks balansräkning är i huvudsak exponerad mot valutakursrisker genom ägandet av aktier i antingen EUR eller USD. Kinnevik är även indirekt exponerat för omräkningsrisk eftersom en majoritet av portföljbolagen är verksamma internationellt. Den 31 december 2018 motsvarade aktieinnehav i EUR 31% (45%) av Kinneviks totala tillgångar (exklusive kassa), motsvarande ett värde om 22,7 Mdkr (41.2 Mdkr).    

Kinnevik är även exponerat mot indirekt omräkningsexponering eftersom en majoritet av portföljbolagen är verksamma internationellt. I och med att portföljbolagen är verksamma internationellt påverkas portföljbolagens aktiekurser indirekt av valutakursförändringar.

Ränterisk

Ränterisken är risken att värdet på räntebärande fordringar och skulder ökar eller minskar på grund av förändringar i marknadsräntor. Den 31 december 2018 var inga av Kinneviks räntebärande skulder, totalt 2,9 Mdkr, exponerade mot förändringar i ränteläget. Utav Kinneviks totala obligationslån om 2,9 Mdkr var 2,4 Mdkr ursprungligen exponerat mot ränterisk i form av rörlig ränta (3 månaders STIBOR). För att låsa den rörliga räntan ingick Kinnevik avtal om ränteswap med samma förfallodatum som de utestående obligationerna. Per den 31 december 2018 hade dessa swappar ett negativt marknadsvärde om 4,5 Mkr (negativt 0,3 Mkr).

Vid refinansiering eller om Kinnevik skulle öka sin in- eller utlåning kan ränterisken komma att väsentligen förändras.Vid refinansiering eller om Kinnevik skulle öka sin in- eller utlåning kan ränterisken komma att väsentligen förändras.