Finansiell riskhantering

Kinneviks hantering av finansiella risker är centraliserad till Kinneviks finansfunktion och bedrivs utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy. Denna policy ses kontinuerligt över av finansfunktionen och uppdateras vid behov i samråd med revisionsutskottet, och med godkännande av Kinneviks styrelse. Kinnevik har en modell för riskhantering som syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Rapportering av identifierade risker och hanteringen av dessa sker kontinuerligt till Kinneviks utskott för risk, regelefterlevnad och hållbarhet, samt till styrelsen.

Kinnevik är främst exponerat mot finansiella risker avseende:

• Värderingsrisk, i förhållande till negativa förändringar av värdet på portföljen

• Likviditets- och finansieringsrisk, i förhållande till ökade finansieringskostnader och svårigheter att refinansiera lån och faciliteter, vilket i förlängningen kan leda till att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas

• Valutakursrisk, i förhållande till transaktions- och omräkningsexponering mot utländska valutor

• Ränterisk, som bland annat kan påverka finansieringskostnader negativt

Värderingsrisk

Kinnevik har investerat i både noterade och onoterade portföljbolag där värderingarna kan fluktuera på grund av en rad olika omständigheter.

Av Kinneviks portföljvärde den 31 december 2020 var 84% (83%) investerat i noterade portföljbolag och 16% (17%) investerat i onoterade portföljbolag.

Kinneviks strategi är att vara en långsiktig ägare, och kan därför undvika att ha en generell strategi för att hantera kortvariga fluktuationer i aktiepriser i de noterade portföljbolagen. Aktiekursrisken i Kinneviks noterade portföljbolag kan illustreras med att en förändring om 10% av aktiekurserna i samtliga noterade portföljbolag per den 31 december 2020 skulle ha påverkat koncernens resultat och eget kapital med 9,0 Mdkr (6,2 Mdkr). 

Värdet på Kinneviks investeringar i onoterade portföljbolag kan öka eller minska på grund av ett antal faktorer, varav förändringar på den globala aktiemarknaden är en. Inom ramen för sin värdering av de onoterade portföljbolagen gör Kinnevik ett flertal bedömningar, bland annat av relativvärderingar av jämförbara noterade bolag, portföljbolagens operationella och finansiella resultat, samt värderingar hänförliga till transaktioner i respektive portföljbolags aktier. Förändringar i dessa underliggande faktorer och bedömningar bär påverkan på värdet av Kinneviks investeringar i onoterade portföljbolag. För onoterade portföljbolag som värderas på basis av multiplar skulle en ökning av multiplarna med 10% innebära ett 1,6 Mdkr högre värde, medan en motsvarande minskning skulle innebära ett 1,6 Mdkr lägre värde.

Likviditets- och finansieringsrisk

Kinneviks likviditets- och refinansieringsrisk är begränsad på grund av att investeringar i noterade portföljbolag utgör en stor del av Kinneviks portföljvärde. Kinnevik är till viss del beroende av utdelningar från Tele2 för att finansiera sin verksamhet och upprätthålla senare års investeringstakt.

Utan utdelningar från Tele2 skulle Kinnevik behöva förlita sig på försäljning för omallokering av kapital och/eller skuldfinansiering för att säkra finansieringen av sin verksamhet och bibehålla sin målsatta finansiella ställning. Per den 31 december 2020 uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar till 3.711 Mkr (3.887 Mkr) och beviljade tillgängliga, ej nyttjade eller på annat satt reserverade, kreditramar uppgick till 6.000 Mkr (5.170 Mkr).

Finansieringsrisk avser risken att Kinnevik inte erhåller finansiering, eller att finansiering endast kan erhållas till en betydande kostnad. Kinneviks finansieringsrisk är begränsad med hänsyn till dess stora nettokassa, och eftersom verksamheten finansieras från olika källor. 

Skuldfinansiering erhålls från ett antal olika banker med varierande förfallotid och Kinnevik strävar efter att refinansiera alla faciliteter minst sex månader innan förfall. Per den 31 december 2020 uppgick det totala förbundna låneutrymmet till 9.030 (9.020) Mkr med en genomsnittlig återstående löptid på 2,3 (1,8) år. 

Valutakursrisk 

Valutakursrisk består av transaktions- och omräkningsexponering mot utländska valutor. Transaktionsexponering uppkommer när kassaflöden är i utländsk valuta. Kinneviks skuldfinansiering och kassa är i huvudsak i svenska kronor. Bortsett från investeringar och avyttringar har Kinnevik inte några väsentliga kassaflöden i annan valuta än svenska kronor.

Omräkningsexponering uppkommer till följd av omräkning av balansposter i utländsk valuta till svenska kronor. Kinneviks balansräkning är i huvudsak exponerad mot valutakursrisker genom investeringar i antingen EUR eller USD. Den 31 december 2020 utgjorde investeringar i EUR 53% (45%) av Kinneviks portföljvärde, motsvarande ett värde om 57,4 Mdkr (33,5 Mdkr).

Kinnevik är aven exponerat mot indirekt omräkningsexponering, eftersom flera portföljbolag är verksamma internationellt, varigenom utländska valutakurser har en indirekt påverkan på värdet av dessa investeringar.

Ränterisk

Kinneviks ränterisk består i risken att värdet på räntebärande fordringar och skulder förändras negativt på grund av förändringar i marknadsräntor. Den 31 december 2020 var inga av Kinneviks räntebärande skulder, totalt 2,9 Mdkr (4,8 Mdkr), exponerade mot förändringar i ränteläget. Utav Kinneviks obligationslån om 2,9 Mdkr (3,9 Mdkr) var 2,65 Mdkr (2,4 Mdkr) ursprungligen exponerat mot ränterisk i form av rörlig ränta (3 månaders TIBOR). För att låsa den rörliga räntan har Kinnevik ingått ränteswapavtal med samma förfallodatum som de relevanta obligationerna. Per den 31 december 2020 hade dessa swappar ett marknadsvärde om 17 Mkr (negativt 2,9 Mkr).

Vid refinansiering av utestående obligationer och faciliteter, eller om Kinnevik skulle öka sin in- eller utlåning, kan ränterisken komma att väsentligen förändras.