Aktiekapital

Kinnevik ABs aktiekapital är fördelat på 275.466.638 aktier med ett kvotvärde på 0,10 kr per aktie. En A-aktie berättigar till tio röster och en B-aktie till en röst. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Kinneviks tillgångar och vinst. Såvitt styrelsen känner till förekommer inga aktieägaravtal eller aktieägarföreningar i Kinnevik. Det finns inga utestående konvertibler eller teckningsoptioner.

 

Fördelning per aktieslag

 Antal aktierTotalt
aktiekapital (Tkr)
A-aktier41 157 1444 115
B-aktier234 309 49423 430 
Totalt275 466 63827 546 

 

Utveckling av aktiekapitalet

 ÅrHändelseFörändring i aktiekapital (kr)Totalt
aktiekapital (kr)
Förändring i antal aktierTotalt antal aktier
2010Nyemission av
C-aktier
13 50027 758 319135 000277 583 190
2013Nyemission av
C-aktier
18 50027 776 819185 000277 768 190
2016Återköpsprogram-230 15527 546 664-2 301 552275 466 638