Aktiekapital

Kinnevik ABs aktiekapital är fördelat på 275.466.638 aktier med ett kvotvärde på 0,10 kr per aktie. En A-aktie berättigar till tio röster och en B-aktie till en röst. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Kinneviks tillgångar och vinst. Såvitt styrelsen känner till förekommer inga aktieägaravtal eller aktieägarföreningar i Kinnevik. Det finns inga utestående konvertibler eller teckningsoptioner.

 

Fördelning per aktieslag

 Antal aktierNominellt
belopp (Tkr)
A-aktier41 157 1444 115
B-aktier234 309 49423 430 
Totalt275 466 63827 546