Aktiekapital

Kinnevik ABs aktiekapital är fördelat på 278 121 044 aktier med ett kvotvärde på 0,10 kr per aktie. En aktie klass A berättigar till tio röster och en aktie klass B samt klass C-G berättigar till en röst. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Kinneviks tillgångar och vinst. Såvitt styrelsen känner till förekommer inga aktieägaravtal eller aktieägarföreningar i Kinnevik. Det finns inga utestående konvertibler eller teckningsoptioner. Kinnevik har för närvarande 192,927 klass B-aktier och 173,380 klass C-D-aktier 2020 i eget förvar.

 

Fördelning per aktieslag

 Antal aktierAntal rösterTotalt
aktiekapital (Tkr)
Klass A33 755 432337 554 3203 376
Klass B241 911 206241 911 20624 191
Klass D-G 2018539 636539 63654
Klass D-G 2019695 970695 97070
Klass C-D 20201 218 8001 218 800122
Totalt278 121 044580 701 13227 812


Utveckling av aktiekapitalet

 ÅrHändelseFörändring i aktiekapital (kr)Totalt
aktiekapital (kr)
Förändring i antal aktierTotalt antal aktier
2010Nyemission av
C-aktier
13 50027 758 319135 000277 583 190
2013Nyemission av
C-aktier
18 50027 776 819185 000277 768 190
2016Återköpsprogram-230 15527 546 664-2 301 552275 466 638
2018Nyemission av 
C-aktier
20 00027 566 664200 000275 666 638
2018Nyemission av omvandlingsbara, efterställda incitamentsaktier58 72827 625 392587 281276 253 919
2019Nyemission av omvandlingsbara, efterställda incitamentsaktier69 75627 695 147697 560276 951 479
2019Inlösen av 2018 och 2019 års omvandlingsbara, efterställda incitamentsaktier-4 92327 690 224-49 235276 902 244
2020Nyemission av omvandlingsbara, efterställda incitamentsaktier121 88027 812 1041 218 800278 121 044