En integrerad del av vår affärsmodel

Vi är övertygade om att hållbarhet skapar verkligt långsiktigt värde och bygger bättre bolag

Kinneviks bolagsanpassade tillvägagångssätt med fokus på att skapa verkligt affärsvärde särskiljer oss från många andra investerare och är en avgörande faktor för grundare att vilja samarbeta med oss. Vi skapar betydande positiv påverkan genom att vara aktiva ägare och allokera kapital för att lösa de största globala utmaningarna. Kinnevik fokuserar på fyra områden som är väsentliga för oss och våra bolag:

Dessa områden återspeglar var vi kan ha den största påverkan på människor, planeten och ekonomin. De har identifierats genom interaktiva dialoger med intressenter, diskussioner i styrelsen och ledningen, jämförelser med andra bolag och bästa praxis i branschen.

Hållbarhetsmål

Aktivt ägande

Maximera vår positiva påverkan och implementera ambitiösa ESG-strategier i alla portföljbolag

 • 5 procentenheters förbättring i årlig genomsnittlig ESG score över portföljen
  2022 ökade vår årliga genomsnittliga ESG score med 10 procentenheter på jämförbar basis.


Klimatpåverkan

Minska våra utsläpp av växthusgaser betydligt och bidra till net zero på global nivå

 • Minska intensiteten av växthusgasutsläpp i Kinneviks portfölj med 50% år 2030, med 2020 som basår (scope 3 kategori 15 Investeringar)
  2022 minskade utsläppsintensiteten i portföljen med 14% på värdeviktad basis jämfört med föregående år. Den årliga genomsnittliga minskningen i utsläppsintensitet sedan basåret 2020 var 12%. För 2022 överträffade vi därmed vårt mål både på årsbasis och på årlig genomsnittlig basis. Mer information om vår metod och inkluderade bolag finns i vår Climate Progress Report.
 • Minska utsläppen av växthusgaser från Kinneviks verksamhet med 50% till 2030 och med 90% till 2050, med 2019 som basår (scope 1-3 undantaget kategori 15 Investeringar)
  Utsläppen från Kinneviks verksamhet var 510 ton CO2e 2019 och 326 ton CO2e 2022, en minskning med 36%.


Mångfald, jämlikhet och inkludering

Bidra till en mer diversifierad, rättvis och inkluderande värld

 • Årligen öka Inclusion Score i Kinneviks interna inkluderingsenkät
  2022 uppnådde vi ett resultat på 76,9, en minskning med 0,2 jämfört med året innan, vilket sannolikt beror på ett ökat deltagande från 80% till 95%.
 • 10% av nytt kapital ska investeras i bolag som har grundats eller leds av kvinnor
  Per slutet av 2022, på rullande tvåårsbasis, hade 17% av Kinneviks investeringar i nya bolag investerats i bolag som grundats eller leds av kvinnor. Sedan maj 2019 är andelen 16%.
 • Göra följdinvesteringar endast i bolag som gjort tillräckliga framsteg när det gäller DEI
  Alla potentiella följdinvesteringar utvärderas avseende DEI (mångfald, jämställdhet och inkludering) som en del av EIC-processen. Under 2022 har 94% av portföljbolagen gjort framsteg när det gäller DEI i förhållande till deras individuella behov.
 • Uppnå årliga stegvisa förbättringar i hela portföljen avseende DEI
  Per slutet av 2022 har 59% av portföljbolagen infört rutiner för insamling av data om DEI (mål 40%), 74% har en relevant strategi för DEI (mål 30%) och 74% har satt upp mål för DEI (mål 30%).


Bolagsstyrning

Säkerställa sunda strukturer för bolagsstyrning och en stabil finansiell position

Sunda strukturer för bolagsstyrning utgör grunden för allt Kinneviks hållbarhetsarbete. Vi arbetar aktivt för att upprätthålla högsta möjliga etiska standarder, regelefterlevnad och affärsuppförande, både på Kinneviknivå och i relation till våra bolag.

Hållbarhetsredovisning 2022

Den här rapporten omfattar Kinneviks strategi, resultat och måluppfyllnad avseende hållbarhet för Kinneviks egen organisation och våra portfölbolag under 2022.


Till rapporten

Climate Progress Report 2022

I den här rapporten följer vi upp Kinneviks klimatmål om att minska utsläppsintensiteten i portföljen.


Till rapporten

Kinnevik har undertecknat FNs Global Compact. Hållbarhetsredovisningen fungerar som Kinneviks årliga Communication on Progress till FNs Global Compact och innehåller vårt genomförande av dess principer om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Kinnevik erkänner också den särskilda betydelsen av internationella standarder för ansvarsfullt affärsuppförande, såsom OECDs riktlinjer för multinationella företag och FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Hållbarhetsredovisningen innefattar även vår senaste redovisning enligt Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Stöttar våra bolag

Se videon med vårt hållbarhetsteam där de berättar mer om hur de arbetar aktivt med bolagen för att bygga integrerade och värdeskapande hållbarhetsstrategier

Läs mer

Intressentdialog

Process för att identifiera väsentliga frågor

Under 2022 genomförde Kinnevik en uppdaterad väsentlighetsanalys i syfte att identifiera våra väsentliga frågor ur ett dubbelt väsentlighetsperspektiv. För att verifiera våra resultat höll vi en strukturerad dialog med våra viktigaste intressentgrupper: aktieägare, analytiker, portföljbolag, Kinneviks styrelse och Kinnevikteamet. De identifierade väsentliga frågorna har också diskuterats och godkänts av Kinneviks ledningsgrupp och styrelse. Kinneviks styrelse bär det yttersta ansvaret för väsentlighetsanalysen.

 

Sammanfattning av resultaten från intressentdialogerna

En av de viktigaste frågorna som togs upp av intressentgrupperna är Kinneviks roll när det gäller att skapa verklig positiv påverkan genom vår portfölj. Som investerare har vi en unik möjlighet att påverka genom vår kapitalallokering och det aktiva stöd vi erbjuder bolagen. Våra intressenter anser att vi bör investera i bolag med en stark mission och stötta dem i deras strävan att maximera sin positiva påverkan på världen. Våra portföljbolag och aktieägare i synnerhet vill att vi fokuserar på att implementera starka ESGstrategier i våra bolag, etablera en “social licens” för verksamheten och integrera den i bolagens centrala verksamhetsstrategier. Det är viktigt att anpassa tillvägagångssättet och stötta varje enskilt bolag på ett sätt som skapar affärsnytta för just dem.

En fråga som särskilt togs upp av aktieägare, analytiker och medarbetare är Kinneviks förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, vilket allmänt ses som en viktig framgångsfaktor. Detta kräver att man erbjuder rätt incitament, en kultur och ett arbetssätt som stämmer överens med människors personliga övertygelser. Även om vi redan har gjort stora framsteg när det gäller mångfald, jämlikhet och inkludering kopplad till kön, anser intressenterna att vi har mer arbete att göra när det gäller etnicitet och andra aspekter av mångfald.

Alla intressentgrupper framhöll klimatet och koldioxidminskning som den mest brådskande utmaning som mänskligheten står inför globalt. Att investera för att bekämpa klimatförändringarna kan vara en verkligt särskiljande faktor för Kinnevik. Vår styrelse och våra analytiker betonade särskilt vikten av att tillse sunda styrningsstrukturer i våra bolag, som ofta befinner sig i en tidig utvecklingsfas. Anställningsförhållanden, mänskliga rättigheter, antidiskriminering och bredare affärsetik bör även fortsättningsvis ha hög prioritet för Kinnevik.

Nyckeltal i portföljen 2022

Nyckeltalen bör ses som en kvantitativ representation av vårt hållbarhetsresultat och som ett verktyg för att mäta framsteg. Nyckeltalen på portföljnivå är utdrag från vår årliga utvärdering av portföljbolagen enligt Kinnevikstandarderna. Andelen refererar till procent av portföljens värde vid årets slut.

42

Mäter utsläpp av växthusgaser inom Scope 1, 2 och 3

52

Har satt upp tidsbaserade mål och nyckeltal för mångfald och inkludering

95

Har satt upp tidsbaserade mål och nyckeltal för mångfald och inkludering