Revisorer

Enligt bolagsordningen ska bolaget ha högst tre revisorer med högst tre suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

Vid årsstämman 2017 valdes revisionsbolaget Deloitte AB för en mandatperiod om fyra år fram till årsstämman 2021. Den auktoriserade revisorn Kent Åkerlund är huvudansvarig revisor. Kent Åkerlund, född 1974, har bl.a. även revisionsuppdrag i Clas Ohlson AB. Revisorns oberoende ställning säkerställs dels av lagstiftning och yrkesetiska regler, dels av revisionsfirmans interna riktlinjer, samt av revisionsutskottets riktlinjer för vilka uppdrag revisionsfirman får åta sig utöver revisionen.

Arvoden till valda revisorer

 20192018
Till Deloitte  
Revisionsuppdrag11
Övriga tjänster00
Summa11