Revisorer

Enligt bolagsordningen ska bolaget ha högst tre revisorer med högst tre suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

Vid årsstämman 2017 valdes revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisorn Jan Berntsson som huvudansvarig revisor för en mandatperiod om fyra år fram till årsstämman 2021. Jan Berntsson, född 1964, har även revisionsuppdrag i det noterade bolaget Boliden AB och AB Electrolux. Revisorns oberoende ställning säkerställs dels av lagstiftning och yrkesetiska regler, dels av revisionsfirmans interna riktlinjer, samt av revisionsutskottets riktlinjer för vilka uppdrag revisionsfirman får åta sig utöver revisionen. Deloitte AB har under 2018 tillhandahållit rådgivning i frågor kring tolkning av gällande redovisningsprinciper för långsiktiga incitamentsprogram.

Arvoden till valda revisorer

 20182017
Till Deloitte  
Revisionsuppdrag11
Övriga tjänster00
Summa11