Revisorer

Enligt bolagsordningen skall på ordinarie bolagsstämma utses högst tre revisorer med högst tre suppleanter, eller ett revisionsbolag.

Vid årsstämman 2017 valdes revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisorn Jan Berntsson som huvudansvarig revisor för en mandattid om fyra år. Deloitte AB är medlem i ett världsomspännande nätverk och möter Kinneviks krav på erforderlig kompetens och geografisk täckning. Revisorns oberoende ställning säkerställs dels av revisionsfirmans interna riktlinjer, dels av Revisionskommitténs riktlinjer för vilka uppdrag revisions­firman får åta sig utöver revisionen.