Revisorer

Enligt bolagsordningen ska bolaget ha högst tre revisorer med högst tre suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

Vid årsstämman 2021 beslutades att ändra bolagsordningens bestämmelse om revisor samt att välja KPMG AB som ny revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Den auktoriserade revisorn Mårten Asplund utsågs till huvudansvarig revisor. 

Tidigare blev revisionsbolaget Deloitte AB valt vid årsstämman 2017 för en mandatperiod om fyra år fram till årsstämman 2021.

Revisorns oberoende ställning säkerställs dels av lagstiftning och yrkesetiska regler, dels av revisionsfirmans interna riktlinjer, samt av revisionsutskottets riktlinjer för vilka uppdrag revisionsfirman får åta sig utöver revisionen.

 

Arvoden till valda revisorer

 20202019
Till Deloitte  
Revisionsuppdrag11
Övriga tjänster00
Summa11