Rörlig ersättning

Inom ramen för av årsstämman antagna ersättningsprinciper tillämpar bolaget kortsiktig kontant rörlig ersättning (STI, Short Term Incentive). STI-målen ska vara individuella och mätbara samt kopplas till specifika prestationer, processer och transaktioner. STI kan maximalt uppgå till 100 procent av grundlönen. Styrelsen äger besluta att en del av STI ska investeras i aktier eller aktierelaterade instrument i bolaget.