Långsiktiga incitamentsprogram

För ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Kinnevikkoncernen finns långsiktiga incitamentsprogram som erfordrar att deltagarna äger Kinnevikaktier. Syftet med de långsiktiga incitamentsprogrammen är att koppla en del av de anställdas ersättning till Kinneviks och Kinnevikaktiens långsiktiga värdetillväxt och på så sätt sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas.

För information om utestående planer, se årsredovisningen 2018, Not 12 och 16, samt Kallelse till årsstämma 2019.