Ersättningar

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (Tkr) 

 20162015
 

Styrelse, VD
och ledande
befattningshavare1)

Övriga anställda

Styrelse, VD
och ledande
befattningshavare1)

Övriga anställda
Löner och andra ersättningar70 67536 37850 09747 088
Sociala kostnader10 99815 62510 78810 369
Pensionskostnader
2 7584 4403 5235 042
Summa84 43183 44264 40862 499

1) Uppgift avseende styrelse och VD avser nuvarande och tidigare styrelseledamöter samt verkställande direktörer.

 

Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare (Tkr)

 20162015
 Verkställande Direktör1)

Övriga ledande befattningshavare2)

Verkställande Direktör

Övriga ledande befattningshavare2)

Fast lön10 9453)17 12010 53315 649
Rörlig lön5 26411 9927 6008 192
Förmåner2538229403
Pensionskostnader-2 758-3 523
Avgångsersättning inklusive förmåner16 422---
Beräknade kostnader för aktierelaterade ersättningar (exklusive sociala kostnader)-5 2427941 097
Summa32 65637 49518 95628 864

1) Avser Lorenzo Grabau som verkställande direktör fram till 7 december 2016 samt reservering för avgångsersättning att utbetalas under 18 månader därefter.

2) Övriga ledande befattningshavare har under 2016 uppgått till 6 (6) personer.

3) I fast lön för VD ingår kontant pensionsersättning om 30%.

 

Arvoden till valda revisorer

 20162015
Till Deloitte  
Revisionsuppdrag11
Övriga tjänster11
Summa22