Ersättningar

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (Tkr)

 20182017
 Styrelse, VD, ledande befattningshavareÖvriga anställdaStyrelse, tf VD, ledande befattningshavareÖvriga anställda
Löner och andra ersättningar63 93958 45045 66656 504
Sociala kostnader18 96013 30912 34910 915
Pensionskostnader5 5595 7522 7305 745
Beräknade kostnader för aktierelaterade ersättningar (inklusive sociala kostnader)1)33 48437 1615 1709 741
Summa121 943114 67265 91582 905

1) I aktierelaterade ersättningar ingår subventioner som erhållits i samband med tecknandet av LTIP2018.

 


Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare (Tkr)

 20182017
 VDÖvriga ledande befattningshavare1)Tf VDÖvriga ledande befattningshavare
Fast lön8 00015 0213 9653)12 649
Rörlig lön7 20016 5043 90014 966
Sign on bonus8 000---
Förmåner6878693389
Pensionskostnader2 4003 1598241 907
Beräknade kostnader för aktierelaterade ersättningar (exklusive sociala kostnader)2)6 94017 5341 1713 714
Summa32 60833 6249 95333 624

1) Övriga ledande befattningshavare har under 2018 uppgått till 4 (4) personer.
2) aktierelaterade ersättningar ingår subventioner som erhållits i samband med tecknandet av LTIP 2018.  
 


Arvoden till valda revisorer

 20182017
Till Deloitte  
Revisionsuppdrag11
Övriga tjänster00
Summa11