Ersättningar

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (Tkr)

 20172016
 Styrelse, tf VD, ledande befattningshavareÖvriga anställdaStyrelse, VD, ledande befattningshavareÖvriga anställda
Löner och andra ersättningar45 66656 50470 67563 378
Sociala kostnader12 34910 91510 99815 625
Pensionskostnader2 7305 7452 7584 440
Beräknade kostnader för aktierelaterade ersättningar (inklusive sociala kostnader)5 1709 7415 24210 993
Summa65 91582 90589 67394 436

 

Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare (Tkr)

 20172016
 Tf VDÖvriga ledande befattningshavare1)VD2)Övriga ledande befattningshavare
Fast lön3 96512 64910 9453)17 120
Rörlig lön3 90014 9665 26411 992
Förmåner9338925382
Pensionskostnader8241 907-2 758
Avgångsersättning inklusive förmåner--16 422-
Beräknade kostnader för aktierelaterade ersättningar (exklusive sociala kostnader)1 1713 714-5 242
Summa9 95333 62432 65637 495

1) Övriga ledande befattningshavare har under 2017 uppgått till 4 (6) personer.
2) Avser Lorenzo Grabau som verkställande direktör fram till 7 december 2016. samt reservering för avgångsersättning att utbetalas under 18 månader därefter.
3) I fast lön för VD 2016 ingår kontant pensionsersättning om 30%.

 

Arvoden till valda revisorer

 20172016
Till Deloitte  
Revisionsuppdrag11
Övriga tjänster01
Summa12