Bolagsordning

Antagen vid årsstämma den 8 maj 2017.


§ 1

Bolagets firma är Kinnevik AB. Bolaget är publikt (publ).


§ 2

Bolagets verksamhet skall i första hand ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar inom följande sektorer: E-handel & Marknadsplatser, Kommunikation, Media och Underhållning, Finansiella Tjänster, Hälsovård samt investeringar i andra digitala konsumentinriktade företag. Bolaget skall dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.

Verksamheten skall därjämte kunna drivas i samtliga aktieägares lika intresse genom att bolaget till aktieägarna direkt eller indirekt säljer egendom på så sätt att eventuell vinst tillfaller aktieägarna medan kostnader kan bäras av bolaget. En sådan inköpsrätt skall mellan aktieägarna inbördes fördelas i proportion till deras aktieinnehav och bolaget skall utfärda och till envar av aktieägarna utlämna skriftligt bevis om den rätt som sålunda tillfaller honom. Sådant bevis skall vid inköpsrättens utövande återställas till bolaget. Vid bolagets upplösning skall den som innehar sådant bevis äga rätt att inom i beviset angiven tidrymd utöva den rätt till köp som beviset avser innan eventuellt befintligt överskott fördelas mellan bolagets aktieägare.


§ 3

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.


§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 23.700.000 kronor och högst 94.800.000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 237.000.000 och högst 948.000.000.

Aktier skall kunna utges i tre serier, betecknade serie A, serie B och serie C. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 224.593.800. Aktier av serie B kan utges till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet. Aktier av serie C kan utges till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet.

Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning har aktier av serie C begränsad rätt till bolagets tillgångar, motsvarande aktiens kvotvärde uppräknat per dag för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR 1M med tillägg av 1 procentenhet räknat från dagen för betalning av teckningslikvid. STIBOR 1M fastställs första bankdagen i varje kalendermånad.

Aktier av serie C är inlösbara på bolagets begäran. Lösenbeloppet per aktie av serie C skall vara aktiens kvotvärde uppräknat per dag för inlösen med en räntefaktor om STIBOR 1M med tillägg av 1 procentenhet räknat från dag för betalning av teckningslikvid. STIBOR 1M fastställs första gången på dag för betalning av teckningslikviden. Beslutar styrelsen om inlösen av färre aktier än det totala antalet utelöpande aktier vid tiden för beslutet, skall ägarna till utelöpande aktier i den för kallelse till bolagsstämma föreskrivna ordningen erbjudas att inom viss tid begära inlösen av sina aktier. Begärs inlösen av flera eller färre aktier än vad styrelsen beslutat inlösa skall, om ej samtliga de aktieägare som begärt inlösen enats om annan ordning, frågan om vilka aktier som skall inlösas avgöras genom lottning.

Tvist om inlösenbeloppet skall avgöras av skiljenämnd enligt svensk lag om skiljemän, varvid rättegångsbalkens regler om omröstning i tvistemål skall tillämpas.

Aktier av serie C som innehas av bolaget skall genom beslut av styrelsen kunna omvandlas till aktier av serie B. Styrelsen skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Aktier av serie A medför rätt till tio (10) röster och aktier av serie B och serie C medför rätt till en (1) röst.

 

§ 5

Beslutar bolaget att ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie C, mot annan betalning än apportegendom, skall ägare av serie A, serie B och serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av serie A, serie B eller serie C, mot annan betalning än apport­egendom, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler, mot annan betalning än apportegendom, skall vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt äga motsvarande tillämpning.

Vad som föreskrivs ovan i föregående stycken skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier skall nya aktier av serie A och serie B ges ut av respektive aktieslag i förhållande till det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

 

§ 6

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tolv stämmovalda ledamöter.


§ 7

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får icke vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och icke infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält biträde ifråga enligt föregående stycke.


§ 8

Bolaget skall ha högst tre revisorer, med högst samma antal revisorssuppleanter, eller registrerat revisionsbolag. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.


§ 9

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.


§ 10

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

__________