Nyemission och återköp av aktier av serie X samt inlösen av incitamentsaktier

24 Apr 2023, 11:35 am · Regulatory information
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att styrelsen har beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2022, om en riktad nyemission och omedelbart återköp av 177 703 aktier av serie X. Styrelsen har vidare beslutat om inlösen av totalt 446 048 incitamentsaktier utgivna inom ramen för Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram för 2018 samt 2020-2022.

Svenska Handelsbanken AB (publ) tecknade samtliga 177 703 aktier av serie X till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet om 0,10 kr per aktie. Samtliga emitterade aktier har därefter återköpts av Kinnevik för 0,10 kr per aktie. Styrelsen beslutade också att omvandla samtliga nyemitterade aktier av serie X till 177 703 aktier av serie B i enlighet med Kinneviks bolagsordning. Till följd av omvandlingen kommer Kinnevik att inneha totalt 177 836 aktier av serie B i eget förvar. Syftet med nyemissionen, återköpet och omvandlingen är att aktierna, efter beslut av årsstämman 2023, ska överlåtas till deltagarna i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram för 2020 som kompensation för lämnade vinstutdelningar och andra värdeöverföringar sedan 2020 i enlighet med Kinneviks bolagsordning och villkoren för programmet.

Styrelsen beslutade vidare, i enlighet med Kinneviks bolagsordning, om inlösen av samtliga 297 258 utestående incitamentsaktier av serie G 2018 till följd av att det tillämpliga prestationsvillkoret inte har uppfyllts under perioden 1 april 2018 – 31 mars 2023, samt av 750 incitamentsaktier av serie C1 2020, 6 300 incitamentsaktier av serie C2 2020, 10 800 incitamentsaktier av serie D 2020, 12 000 incitamentsaktier av serie C 2021, 12 000 incitamentsaktier av serie D 2021, 53 470 incitamentsaktier av serie C 2022 och 53 470 incitamentsaktier av serie D 2022 som innehas av bolaget i eget förvar och av före detta deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram för 2020-2022.

Inlösen av samtliga utestående incitamentsaktier av serie G 2018 innebär att den av styrelsen till årsstämman 2023 föreslagna utdelningen som kompensation för lämnade vinstutdelningar och andra värdeöverföringar sedan 2018 om 212,4 kr per aktie av serie G 2018 inte kommer utbetalas.