Tillfälligt ökat antal aktier och röster i Kinnevik

31 Aug 2020, 08:00 am · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per den 31 augusti 2020 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 556.242.088, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1.163.839.864.

Den 19 augusti 2020 beslutade den extra bolagsstämman i Kinnevik om en extra kontant värdeöverföring om 7,00 kr per aktie till sina stamaktieägare (d.v.s. ägare av A-aktier respektive B-aktier) genom ett aktieinlösen­program. Aktieinlösen­programmet innefattar en aktiesplit varigenom varje existerande aktie i bolaget har delats upp i två nya aktier (aktiesplit 2:1). Till följd av aktiespliten har antalet aktier i Kinnevik ökat med 278.121.044 aktier under augusti 2020. De 278.121.044 nya aktierna är inlösenaktier som kommer att lösas in som en del av aktieinlösen­programmet. Därefter kommer antalet aktier i Kinnevik uppgå till 278.121.044, samma antal som före aktiespliten. För mer information om aktieinlösen­programmet, se Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”).

Per den 31 augusti 2020 är det totala antalet aktier i Kinnevik uppdelat i två stamaktieserier och elva incitamentsaktieserier enligt följande:

  • 67.510.864 stamaktier av serie A med tio röster vardera och 483.822.412 stamaktier av serie B med en röst vardera (varav Kinnevik i eget förvar innehar 385.854 stamaktier av serie B), och
  • 84.068 incitamentsaktier av serie D 2018, 200.344 incitamentsaktier av serie E 2018, 200.344 incitamentsaktier av serie F 2018, 594.516 incitamentsaktier av serie G 2018, 82.650 incitamentsaktier av serie D 2019, 232.650 incitamentsaktier av serie E 2019, 232.650 incitamentsaktier av serie F 2019, 843.990 incitamentsaktier av serie G 2019, 126.400 incitamentsaktier av serie C1 2020, 710.880 incitamentsaktier av serie C2 2020 och 1.600.320 incitamentsaktier av serie D 2020, samtliga med en röst vardera (varav Kinnevik i eget förvar innehar 16.550 incitamentsaktier av serie C1 2020, 81.480 incitamentsaktier av serie C2 2020 och 248.730 incitamentsaktier av serie D 2020).

Denna information är sådan som Kinnevik AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 31 augusti 2020 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.