Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

13 Jul 2020, 08:00 am · Regulatory information

”Under en tid när en stor del av världen varit nedstängd har digitaliseringen tagit ett gigantiskt steg framåt. I en osäker och svår tid orsakad av Covid-19 så är jag stolt över att våra digitala bolag tagit sig an utmaningen och erbjuder tjänster som konsumenterna verkligen värdesätter, vilket är en bekräftelse av vår strategi”

Georgi Ganev, Kinneviks vd

Viktiga strategiska händelser

 • Genomförde en försäljning av en andel om 4,4% i Zalando vilket genererade en nettoförsäljningsintäkt på 6,7 Mdkr och ger oss ökad finansiell flexibilitet att leverera på vår strategi
 • Styrelsen beslutade att föreslå en extra kontant utdelning om 7 kr per aktie, totalt 1,9 Mdkr, med anledning av försäljningen i Zalando. Den är villkorad av godkännande från en extra bolagsstämma som kommer hållas den 19 augusti 2020
 • Fortsatte bygga vår hälsovårdsportfölj med en ny investering i Cityblock samt följdinvesteringar i Cedar och VillageMD, vilka tillsammans med betydande värdeuppskrivningar gör att vår hälsovårdsportfölj nu utgör 17% av portföljvärdet, jämfört med 3% för ett år sedan
 • Publicerade klimatmål i linje med Parisavtalet för att minska utsläppen av växthusgaser betydligt från Kinneviks egen organisation och från portföljbolagen
 • Fortsatta negativa effekter av Covid-19 i våra bolag inom resesektorn och på utvecklingsmarknader

Investeringsverksamhet

 • Vi har fortsatt fokus på dynamisk omallokering av vårt kapital för att säkerställa att vår portfölj förnyas och förblir balanserad. Under kvartalet uppgick de totala investeringarna till 400 Mkr varav:
  • 235 Mkr i Cityblock som tillhandahåller värdebaserad vård till människor med komplexa vårdbehov i storstäder
  • 74 Mkr i Cedars finansieringsrunda
  • 28 Mkr i befintliga aktier i VillageMD
 • Totala försäljningar om 6,9 Mdkr under kvartalet varav:
  • 6,7 Mdkr från försäljningen i Zalando
  • 198 Mkr från försäljningen av 23% i Qliro Group

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 89,6 Mdkr (323 kr per aktie), upp 24,7 Mdkr eller 38% under kvartalet
 • Nettokassan uppgick till 5,5 Mdkr, motsvarande 6,6% av portföljvärdet vid kvartalets slut, och 3,6 Mdkr justerat för den kommande extra utdelningen om 1,9 Mdkr

Händelser efter rapportperioden

 • Den 8 juli investerade Kinnevik 25 MUSD i VillageMDs finansieringsrunda ledd av Walgreens Boots Alliance
 • Tidigt i juli sålde Kinnevik hela sitt innehav om 12% i Home24 vilket genererade en nettoförsäljningsintäkt på 21 MEUR


En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 10.00 CET för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Kinneviks webbplats, www.kinnevik.com.

Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/mmc/p/k8gvscb6

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
UK: +44 3333 000 804
SE: +46 8 566 426 51
US: +1 631 913 1422

Kod: 56505444#

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2020 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.