Kallelse till extra bolagsstämma i Kinnevik för att besluta om en extra kontant värdeöverföring om 7,00 kr per aktie

13 Jul 2020, 08:00 am

Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 augusti 2020 kl. 10.00, på Convendum, Regeringsgatan 30 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 9.30.

Den extra bolagsstämman hålls för att besluta om styrelsens förslag om en extra kontant värdeöverföring om 7,00 kr per aktie till Kinneviks stamaktieägare (d.v.s. ägare av A-aktier respektive B-aktier) som förväntas betalas ut till aktieägarna omkring den 17 september 2020. Styrelsen föreslår den extra kontanta värdeöverföringen till följd av Kinneviks försäljning av 11,25 miljoner aktier i Zalando, som offentliggjordes av Kinnevik den 15 juni 2020. Den extra kontanta värdeöverföringen föreslås ske genom ett aktieinlösen­program.

Varje stamaktie i Kinnevik (oberoende av aktieslag) kommer att ge rätt till en (1) inlösenaktie, och varje inlösenaktie kommer ge rätt till en inlösenlikvid om 7,00 kr per aktie. Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla inlösenaktier samt för rätten att erhålla inlösenlikviden. Beräknad avstämningsdag för rätten att erhålla inlösenaktier är den 26 augusti 2020. Baserat på den beräknade avstämningsdagen kommer inlösenaktierna att handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 27 augusti 2020 till och med den 10 september 2020, och sedan automatiskt lösas in av Kinnevik. Inlösenlikviden beräknas bli utbetald till ägare av inlösenaktier per den 14 september 2020 och erhålls på det avkastningskonto som är kopplat till aktieägares VP-konto, aktiedepå eller motsvarande omkring den 17 september 2020.

Kallelsen, inklusive styrelsens fullständiga förslag och handlingar för extra bolagsstämman är bifogade till detta pressmeddelande. Kallelsen finns också tillgänglig på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning") där även en informations­broschyr om aktieinlösen­programmet kommer att finnas tillgänglig senast den 5 augusti 2020.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken torsdagen den 13 augusti 2020, och anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 13 augusti 2020.

Anmälan kan göras på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”), på telefon 08 402 91 36 eller per post genom att skicka ett brev till Kinnevik AB, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

Med anledning av utbrottet av coronaviruset som orsakar COVID-19 och för Kinneviks aktieägares säkerhet, har Kinnevik beslutat att aktieägare inför extra bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Formulär för poströstning och länk till digital poströstning finns på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”).

Aktieägare ombes att poströsta för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid extra bolagsstämman och därmed bidra till att motverka smittspridning.

Föreslagen dagordning

Styrelsen föreslår följande dagordning till extra bolagsstämman:

 1. Extra bolagsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om en extra kontant värdeöverföring genom ett aktieinlösen­program, innefattande beslut om:
  1. ändring av bolagsordningen för att möjliggöra uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1,
  2. uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1,
  3. ändring av bolagsordningen för att möjliggöra minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier,
  4. minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier, och
  5. ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.
 8. Extra bolagsstämmans avslutande.

Särskilda åtgärder med anledning av utbrottet av coronaviruset som orsakar COVID-19

Den fortsatta spridningen av coronaviruset som orsakar COVID-19 är alltjämt svår att med någon säkerhet bedöma. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande råder restriktioner mot att hålla allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Kinnevik värnar om våra aktieägares hälsa och kommer att iaktta vid var tid gällande restriktioner. Som en försiktighetsåtgärd har Kinnevik även beslutat att vidta särskilda åtgärder vid extra bolagsstämman. De särskilda åtgärderna inkluderar bland annat att Kinneviks styrelseledamöter och verkställande direktör kommer att delta vid extra bolagsstämman på telefon, inga presentationer kommer att hållas samt ingen mat eller dryck kommer att serveras.

Kinnevik följer noga effekterna av utbrottet av coronaviruset som orsakar COVID-19, och kan i händelse av uppdaterade instruktioner eller rekommendationer från regeringen eller andra relevanta myndigheter komma att besluta om att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med extra bolagsstämman. Om antalet personer på plats vid extra bolagsstämman riskerar att överstiga de vid tidpunkten för stämman gällande restriktionerna och begränsningarna av sammankomster, kan Kinnevik komma att flytta fram extra bolagsstämman till ett senare tillfälle. Eventuell ytterligare information och uppdateringar avseende de särskilda åtgärderna kommer att finnas tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”).

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.