Kinnevik överför aktier i Bigfoot I och Bigfoot II till direkt ägande

28 maj 2014, 13:01 pm

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att man har träffat avtal med Rocket Internet och dess aktieägare om att dela ut utvalda tillgångar från Rocket Internet. Efter överföringen kontrollerar Kinnevik direkt 32% av Bigfoot I och 34% av Bigfoot II.

Rocket Internets utdelning till aktieägarna, som består av både aktier och kontanter, kommer till Kinnevik ske i form av ytterligare 5,5% av aktierna i Bigfoot I och 4,6% av aktierna i Bigfoot II. Bigfoot I är holdingbolaget för Dafiti (Latinamerika), Lamoda (Ryssland), Jabong (Indien) och Namshi (Mellanöstern). Bigfoot II är holdingbolaget för Zalora (Sydostasien), The Iconic (Australien), Zando (Afrika) och Jumia (Afrika).

Kinnevik och Rocket kommer fortsatt att vara de största aktieägarna i Bigfoot I och Bigfoot II och tillammans driva den strategiska utvecklingen i bolagen.

Rocket Internet och dess tre aktieägare, European Founders Fund, Kinnevik och Access Industries, har genomfört transaktionen baserat på värderingarna vid de senaste externa kapitalanskaffningarna för vardera av de underliggande rörelsedrivande bolagen. Med beaktning av storleken på transaktionen, vilken har genomförts på armlängds avstånd, kommer Kinnevik att redovisa sitt ägande i Bigfoot I och Bigfoot II (direkt såväl som indirekt ägande via Rocket Internet) till värderingen i transaktionen.

Hade denna värdering använts vid upprättande av bokslutet per den 31 mars 2014 hade Kinneviks totala redovisade värde för aktierna i Rocket Internet, Bigfoot I och Bigfoot II varit 4,3 miljarder kronor högre än det rapporterade värdet i delårsredogörelsen, vilket motsvarar en ökning av substansvärdet om 15,5 kronor per aktie.

Som rapporterats i delårsredogörelsen per den 31 mars 2014, uppgick skillnaden mellan redovisat värde och värderingar i enlighet med de senaste kapitalanskaffningarna för den onoterade portföljen till ca 6 miljarder kronor per den 31 mars. Hade värdena i dagens transaktion applicerats i koncernbokslutet per den 31 mars 2014 skulle denna skillnad ha minskat till ca 2 miljarder kronor.

"Bolagen inom mode på tillväxtmarknader uppvisar en stark tillväxttakt och genom att överföra en del av de indirekt ägda aktierna till direkt ägande stärker vi ytterligare våra möjligheter att arbeta aktivt med bolagens ledning och Rocket Internet för att genomföra deras tillväxtstrategier" kommenterar Lorenzo Grabau, VD för Kinnevik.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Kinnevik ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 maj 2014 kl. 13.00.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Lorenzo Grabau, VD +49 (0)8 562 000 00
Torun Litzén, Informations­direktör +46 (0)8 562 000 83
  +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1789150