Investment AB Kinnevik: Delårsredogörelse 1 januari - 31 mars 2014

28 Apr 2014, 08:01 am

Viktiga händelser  

  • Kinnevik investerade 39,3 MUSD i den ledande indiska köp- och säljsajten Quikr.
  • Kinnevik investerade 9,7 MUSD i Milvik/Bima i samband med en kapitalanskaffning från existerande investerare uppgående till 22 MUSD.
  • Omsättningen i Avito ökade med 167% till 73,7 MUSD för helåret 2013 med en EBITDA marginal om 28%.
  • Kinneviks VD Mia Brunell Livfors informerade styrelsen om sin avsikt att lämna sitt uppdrag som VD. Styrelsen har utsett Lorenzo Grabau till VD från och med 1 maj.

Finansiell utveckling under första kvartalet

  • Substansvärdet ökade under kvartalet med 656 Mkr, och uppgick till 66.183 Mkr vid utgången av mars, motsvarande 238,66 kr per aktie.
  • Av ökningen i substansvärdet utgjorde 977 Mkr värdeförändring av noterade innehav, och -111 Mkr värdeförändring av onoterade innehav redovisade till verkligt värde.
  • Resultat per aktie uppgick till 2,50 (-5,83) kronor.
  • Nya investeringar uppgick till 469 Mkr, varav 382 Mkr inom E-handel & Marknadsplatser.
  • Zalando och Kinnevik kommer att offentliggöra en separat kvartalsuppdatering avseende Zalando för första kvartalet 2013 den 9 maj 2014.
Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1780300