Förändring av antalet aktier och röster i Kinnevik

28 Jun 2013, 08:01 am
Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att antalet aktier i Kinnevik uppgår per den 28 juni 2013 till 277.768.190, varav 48.665.324 A-aktier med tio röster vardera, och 229.102.866 B-aktier med en röst vardera, varav 449.892 B-aktier i eget förvar. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 715.756.106 (715.306.214, exklusive de 449.892 B-aktier i eget förvar som inte kan företrädas vid bolagsstämma).

Under juni månad har antalet aktier och röster i Kinnevik ökat med 185.000. Anledningen till förändringen är att styrelsen, med stöd av bemyndigande av årsstämman 2013, beslutat att genomföra nyemission av C-aktier samt att omvandla samtliga 449.582 C-aktier i eget förvar till B-aktier, i enlighet med bolagsordningens bestämmelse härom. Nyemissionen och omvandlingen genomfördes för att säkerställa framtida leverans av B-aktier till deltagare i Kinneviks prestationsbaserade incitamentsprogram.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Kinnevik ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2013 kl. 8.00.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83
  +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar följande övergripande sektorer: Telekom & Finansiella tjänster, Online, Media samt Industri och övriga investeringar. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks aktie är upptagen till handel på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1712723