Investment AB Kinnevik: Korsnäs går samman med Billerud - Kinnevik blir största ägaren i det sammanslagna bolaget

20 Jun 2012, 07:00 am
Investment AB Kinnevik ("Kinnevik") meddelade idag att man har ingått ett avtal med Billerud AB om ett samgående mellan Korsnäs och Billerud ("Transaktionen"). Kinnevik erhåller 2,7 miljarder kronor i kontant vederlag och blir det nya bolagets största ägare med en ägarandel om 25%, allt netto efter planerad företrädesemission i Billerud om ca 2 miljarder kronor. Aktierna har åsatts ett värde om 2,6 miljarder kronor i Transaktionen. Billerud övertar samtidigt skulder om 5,7 miljarder kronor hänförliga till Korsnäs och Latgran. Totalt värderas Korsnäs därmed till ca 11 miljarder kronor.

Samgåendet mellan Korsnäs och Billerud är ett naturligt steg i att stärka Korsnäs och Billeruds framgångsrika verksamheter inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial med målet att skapa en ledande internationell aktör inom förpackningsindustrin. Kinnevik avser att vara en aktiv ägare i det nya bolaget.

Korsnäs och Billerud och deras respektive huvudägare ser betydande synergipotential som förväntas realiseras inom de närmaste åren till följd av Transaktionen. Preliminärt uppskattas de årliga kostnadssynergierna uppgå till minst 300 miljoner kronor.

Per Lindberg, Billeruds nuvarande VD, blir VD och koncernchef i det nya bolaget medan Christer Simrén, Korsnäs nuvarande VD, blir Vice VD och Chief Operating Officer.

I transaktionen värderas Korsnäs, inklusive 5% av aktierna i Bergvik Skog och 75% av aktierna i Latgran, till ca 11 miljarder kronor på skuldfri basis, vilket är cirka 400 miljoner kronor högre än de uppskattade verkliga värden som bolagen åsattes i Kinneviks delårsrapport per 31 mars 2012.

Efter transaktionens slutförande minskar Kinnevikkoncernens nettoskuld med 8,4 miljarder kronor. Den 31 mars uppgick koncernens nettoskuld till 7,6 miljarder kronor (exklusive 2,5 miljarder kronor i ej utbetalda finansiella investeringar). Koncernens totala kreditfaciliteter förväntas minska med 6,9 miljarder kronor efter transaktionens slutförande och därefter uppgå till cirka 6,6 miljarder kronor.

Kinnevik kommer från och med delårsrapporten för det andra kvartalet 2012 att redovisa resultat samt tillgångar och skulder hänförliga till Korsnäs, Bergvik Skog och Latgran som "Verksamhet under avveckling".

Transaktionen är också ett led i Kinneviks fokusering på snabbväxande marknader inom telekom, online, media och mikrofinansiering, sektorer där Kinnevik har gjort betydande investeringar de senaste åren. Transaktionen stärker Kinneviks balansräkning och den finansiella flexibiliteten ökar. Under det första kvartalet investerade Kinnevik 2,7 miljarder kronor inom online, mikrofinansiering, jordbruk och förnyelsebar energi. I linje med vad som tidigare kommunicerats är uppskattningen att totala investeringar för helåret 2012 kommer att uppgå till cirka 5 miljarder kronor.

Kinneviks verkställande direktör och koncernchef Mia Brunell Livfors kommenterar: 

"Jag är övertygad om att samgåendet mellan Korsnäs och Billerud är positivt både för Korsnäs och för Kinneviks aktieägare. Kinnevik blir den största ägaren i det sammanslagna bolaget, som blir ett ledande förpackningsföretag med starka marknadspositioner inom de viktigaste produktområdena. Pengarna från Transaktionen skapar ytterligare finansiell flexibilitet för Kinnevik samtidigt som Kinnevik behåller exponeringen mot en attraktiv industri som har varit del av Kinneviks investeringshistoria sedan företaget grundades. Under de senaste åren har Kinnevik transformerats genom ett ökat fokus på investeringar med hög tillväxt och vi kommer att ytterligare stärka Kinneviks position på marknader med stark tillväxt."

Handelsbanken Capital Markets har varit finansiell rådgivare till Kinnevik i transaktionen. Som ett led i Kinneviks styrelses utvärdering av Transaktionen har Handelsbanken Capital Markets avgett en fairness opinion där Transaktionen anses skälig från ett finansiellt perspektiv. Ashurst Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Kinnevik.

Transaktionens slutförande är villkorat av sedvanligt godkännande från konkurrensmyndigheter samt av godkännande vid en extra bolagsstämma i Billerud, som beräknas komma att hållas i augusti 2012.

För ytterligare information om Transaktionen och finansiell information om det sammanslagna bolaget, se Billeruds pressmeddelande på www.billerud.com.

Kinnevik lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juni 2012 klockan 07.00.

 

Presskonferens idag kl 10.00 (CET) för ytterligare information

Med anledning av Transaktionen arrangeras en presskonferens idag, onsdagen den 20 juni, klockan 10.00 (CET) på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm med VD och koncernchef för Billerud Per Lindberg, samt VD och koncernchef för Korsnäs Christer Simrén samt VD och koncernchef för Kinnevik Mia Brunell Livfors.

Presskonferensen sänds även via Internet på www.kinnevik.se. Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon:

Sverige:                 +46 (0) 8 505 598 53
Storbritannien:      +44 (0) 203 043 24 36                                      

 

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Mia Brunell Livfors, VD och koncernchef +45 (0)8 562 000 00
Torun Litzén, Informations­- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83
+46 (0)70 762 00 83

 

Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: telekom och tjänster, online, media, mikrofinansiering, papper och kartong, jordbruk och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks A-aktier och B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1620832