Investment AB Kinnevik delårsrapport 1 januari - 30 september 2012

19 Oct 2012, 08:01 am
Finansiell utveckling under tredje kvartalet

·  Substansvärdet ökade under tredje kvartalet med 3,5 % och uppgick till  59.799 Mkr vid utgången av september jämfört med 57.749 Mkr vid utgången av juni. Substansvärdet per aktie ökade till 215,74 kr.

·  Koncernens totala intäkter uppgick till 410 (85) Mkr.

·  Bedömd värdeförändring av onoterade innehav inom Online och erhållna utdelningar uppgick till 2.077 (167) Mkr, varav 2.110 (125) Mkr avsåg Rocket Internet med portföljbolag.

·  Resultat efter skatt, inklusive förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar, uppgick till 1.805 (-1.359) Mkr motsvarande 6,51 (-4,90) kronor per aktie.

·  Investeringar i aktier och övriga värdepapper uppgick till  529 (1.373) Mkr under tredje kvartalet, varav 490 Mkr avsåg investeringar inom Online och Mikrofinansiering.

Finansiell utveckling under de första nio månaderna

·  Substansvärdet minskade under de första nio månaderna med 3,3 % till 59.799 Mkr vid utgången av september.

·  Den 20 juni träffade Kinnevik avtal med Billerud AB om ett samgående mellan Korsnäs och Billerud, se vidare sidan 4. Korsnäs redovisas från och med det andra kvartalet 2012 som "verksamhet under avveckling" i Kinneviks räkenskaper.

·  Koncernens totala intäkter uppgick till  1.061 (233) Mkr.

·  Resultat efter skatt, inklusive förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar, uppgick till  -1.670 (845) Mkr motsvarande  -6,02 (3,05) kronor per aktie.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1650574