Förändring av antalet aktier i Kinnevik

30 Sep 2010, 12:02 pm
Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att det sammanlagda
antalet C-aktier i Kinnevik har ökat från 290.000 till 425.000. Förändringen
hänför sig till 135.000 C-aktier som nyemitterats under september för att
säkerställa framtida leverans av B-aktier till deltagare i Kinneviks
prestationsbaserade incitamentsprogram, vilket godkändes av årsstämman i maj
2010.

Antalet aktier i Kinnevik uppgår per den 30 september 2010 till 277.583.190,
varav 48.665.324 A-aktier med tio röster vardera, 228.492.866 B-aktier med en
röst vardera samt 425.000 C-aktier med en röst vardera i eget förvar. Det totala
antalet röster i bolaget uppgår till 715.571.106 (715.146.106 exklusive 425.000
C-aktier i eget förvar).För ytterligare information, besök www.kinnevik.seeller kontakta:

Mia Brunell Livfors, Verkställande direktör och koncernchef +46 (0)8 562 000 00

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef           +46 (0)8 562 000 83

                               +46 (0)70 762 00 83Investment AB Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i
huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Kinnevik förvaltar en
värdepappersportfölj fördelad på tre övergripande affärsområden; Onoterade
Kärninnehav som består av kartong- och pappersbolaget Korsnäs inklusive aktier i
Bergvik Skog, Noterade Kärninnehav som består av Millicom International
Cellular, Tele2, Modern Times Group MTG, Metro International och Transcom
WorldWide, samt Nya Investeringar som är aktivt i att finna nya investeringar i
företag i tidiga skeden med betydande tillväxtpotential. Kinnevik söker att
aktivt verka genom företagets styrelser.

Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom
sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV
B.[HUG#1447920]

Pressmeddelande:
http://hugin.info/1114/R/1447920/390404pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE