Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Riktlinjer för 2018

Följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Kinnevik (”Ledningen” eller ”Ledningspersoner”), samt till styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget, har godkänts av årsstämman den 21 maj 2018.

Syftet med Kinneviks riktlinjer för ersättning är att erbjuda konkurrensmässiga ersättningspaket för att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner. Målet är att skapa incitament för Ledningen att verkställa strategiska planer och leverera framstående resultat samt att likrikta Ledningens incitament med aktieägarnas intressen. Intentionen är att alla personer i Ledningen ska ha ett betydande långsiktigt aktieägande i bolaget.

Ersättning till Ledningen ska utgöras av en årlig grundlön, kontant kortsiktig rörlig ersättning (”STI”), möjlighet att delta i långsiktiga aktie- eller kontantbaserade incitamentsprogram (”LTI”), pension samt sedvanliga ersättningar och förmåner. Kinnevik tar regelbundet in jämförelsestatistik för att säkerställa att bolaget har aktuell information om vad som utgör marknadsmässig ersättning för olika nyckelpositioner.

  • Grundlönen utvärderas årligen och baseras på den enskilde Ledningspersonens kompetens, ansvarsområde och jämförbar marknadslön.
  • STI ska baseras på prestation i relation till fastställda mål. Målen ska vara individuella och mätbara samt kopplas till specifika prestationer, processer och transaktioner. STI kan maximalt uppgå till 100 procent av grundlönen. Betalningen av en del av STI är villkorad av att den till viss del investeras i Kinnevikaktier, till dess att Ledningspersonen har ett aktieägande i Kinnevik som motsvarar hans eller hennes årliga grundlön, netto efter skatt.
  • LTI förutsätter en egen investering och ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för Kinneviks utveckling. LTI ska vara kopplade till vissa förutbestämda prestationskriterier baserade på Kinneviks aktiekurs och värdetillväxten i Kinnevik och Kinneviks onoterade portfölj.
  • Övriga förmåner kan utgöras av tillgång till förmånsbil, bostadsförmåner för personer i Ledningen bosatta utomlands under en begränsad period samt andra sedvanliga förmåner. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Ledningspersoner kan även erbjudas sjukvårdsförsäkring.
  • Ledningen erbjuds avgiftsbestämda pensionslösningar med premier om maximalt 30 procent av grundlönen som erläggs till försäkringsbolag. Ledningspersoner som är bosatta utomlands kan, om det godkänns av styrelsen, erbjudas kontanta pensionslösningar motsvarande den premie som annars skulle erläggas till försäkringsbolagen.
  • Vid uppsägning från bolagets sida, föreligger rätt till lön under en period om maximalt 18 månader för den verkställande direktören och en period om maximalt 12 månader för övriga Ledningspersoner.

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

För mer information om riktlinjerna och ersättning som betalats ut till Ledningen under 2017, hänvisas till Kinneviks årsredovisning för 2017, not 16 för Koncernen.