Årsstämma 2019

Kinneviks valberedning

I enlighet med den ordning för valberedningen som godkändes vid årsstämman 2018 sammankallade Cristina Stenbeck en valberedning som består av ledamöter utsedda av Kinneviks största aktieägare, som önskat utse en ledamot.

Valberedningen består av Cristina Stenbeck utsedd av Verdere S.à r.l. och CMS Sapere Aude Trust, Hugo Stenbeck utsedd av AMS Sapere Aude Trust, James Anderson utsedd av Baillie Gifford, Ramsay Brufer utsedd av Alecta och Marie Klingspor.

Valberedningen har utsett Cristina Stenbeck till ordförande i valberedningen. Eftersom Cristina Stenbeck även är styrelseledamot avviker detta från vad Svensk kod för bolagsstyrning föreskriver. De övriga ledamöterna i valberedningen har förklarat sitt val av ordförande i valberedningen med att det är i Kinneviks och dess aktieägares intresse och en naturlig följd av att Cristina Stenbeck lett valberedningens arbete de senaste åren samt hennes anknytning till Kinneviks största aktieägare.

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Henrik Poulsen och Charlotte Strömberg samt nyval av Susanna Campbell och Brian McBride.

Valberedningen föreslår omval av Dame Amelia Fawcett till styrelseordförande.

Motiverat yttrande

I enlighet med regel 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning lämnar Kinneviks valberedning följande yttrande beträffande sina förslag till årsstämman, inklusive en redogörelse för valberedningens arbete och en beskrivning av den mångfaldspolicy som har tillämpats.

Valberedningen sammankallades under sommaren 2018 och har sammanträtt vid ett antal fysiska möten och via telefon, samt haft ytterligare kontakt via e-post mellan möten. Som underlag för sitt arbete och beslut har valberedningen träffat styrelseordföranden och diskuterat styrelsens arbete under det gångna året, Kinneviks strategi och verksamhet, samt vilka krav detta ställer på styrelsens sammansättning och engagemang. Valberedningen har också tagit del av en utvärdering av styrelsen, som letts av styrelsens ordförande.

Valberedningen har arbetat för att stärka styrelsen med ytterligare erfarenhet inom venture capital och private equity-investeringar samt operativ erfarenhet inom e-handel och TMT. I detta arbete har valberedningen identifierat och lyckats knyta till sig två personer som kommer tillföra erfarenheter och expertis inom områden som kompletterar den nuvarande styrelsen – Susanna Campbell och Brian McBride.

Susanna Campbell är styrelseordförande i Röhnisch Sportswear, Ljung & Sjöberg, och Babyshop Group. Hon är för närvarande styrelseledamot i Indutrade, Northvolt och Nalka Invest samt medlem i Norrskens Investment Committee. Mellan 2012-2016 var hon verkställande direktör för det svenska investmentbolaget Ratos, efter att ha anslutit från McKinsey & Co år 2003. Susanna har en MSc från Handelshögskolan i Stockholm.

Brian McBride är den före detta styrelseordföranden för ASOS, den globala e-handlaren inom mode och skönhet. Han är för närvarande styrelseledamot i Wiggle, en private equity-ägd e-handlare verksam inom sportcykling, och i AO World, en e-handlare verksam inom vitvaror. Vidare sitter Brian i den brittiska regeringens Government Digital Service Advisory Board, som verkar för digitaliseringen av den statliga förvaltningen, är en senior rådgivare på Lazard, och är medlem av Scottish Equity Partners Advisory Board. Innan han tillträdde som styrelseordförande för ASOS var Brian Managing Director för Amazon UK, och innan det Managing Director för T-Mobile UK.

Cristina Stenbeck, Erik Mitteregger och Mario Queiroz har beslutat att inte ställa upp för omval till Kinneviks styrelse vid årsstämman 2019. Med valen av Susanna Campbell och Brian McBride kommer styrelsen bestå av sex medlemmar, med en välavvägd balans av kompetenser och erfarenheter till stor hjälp för Kinneviks ledning i det fortsatta arbetet med att leverera aktieägarvärde genom att bygga digitala bolag enligt Kinneviks modell för aktivt ägarskap.

I sitt arbete har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har alltså särskilt beaktat vikten av en ökad mångfald i styrelsen, när det gäller kön, ålder och nationalitet samt erfarenheter, yrkesbakgrund och affärsområden. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig vad avser flera dimensioner av mångfald och har en sammansättning av kompetens och erfarenhet som matchar Kinneviks viktigaste prioriteringar. Valberedningen ser fram emot att fortsätta arbetet med att sätta samman den mest kompetenta styrelsen och främja en diskussion kring Kinneviks huvudsakliga mål. Den föreslagna styrelsen består till hälften av kvinnor och till hälften av män, vilket överstiger den ambitionsnivå om minst 40 procent för respektive kön som Kollegiet för svensk bolagsstyrning satt.

Valberedningen har också diskuterat nivå och struktur på styrelsearvodet. Valberedningen har beslutat om oförändrade nivåer för arvodet, med undantag för en måttlig ökning av arvodet för arbete i styrelsens GRC-utskott för att spegla det ökade ansvaret och kraven som ställs på utskottets medlemmar.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de föreslagna styrelseledamöterna i Kinnevik, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns på bolagets hemsida, www.kinnevik.com, samt i kallelsen till årsstämman 2019.

___________
April 2019
VALBEREDNINGEN
Kinnevik AB (Publ)