Mångfald och inkludering på Kinnevik

Utöver vår grundläggande tro på lika rättigheter för alla medarbetare är Kinneviks uppfattning att mångfald och inkludering ger tydliga affärsfördelar eftersom det ger starkare finansiella resultat, bättre beslutsfattande, stimulerar innovation och leder till långsiktigt värdeskapande

Kinneviks policyer, processer och regler avseende mångfald och inkludering återfinns i vår Employee Handbook, Talent Management Policy och Work Environment Handbook. Nedan följer en summering av de viktigaste aspekterna inom mångfald och inkludering på Kinnevik.

Lika möjligheter

Alla former av avancemang inom Kinnevik ska baseras på meriter. Alla Kinneviks anställda och kandidater i rekryteringsprocesser ska ha lika möjligheter och utvärderas utifrån kompetens, erfarenhet och utveckling oavsett ålder, ras, kön, religion, nationellt ursprung, funktionshinder, sexuell läggning, äktenskaplig eller föräldrastatus, politisk åsikt, fackligt medlemskap eller etnisk bakgrund. Detta gäller rekrytering, befordring, utbildning och alla andra typer av utvecklingssteg i bolaget.

Rättvis och lika lön

Alla anställda på Kinnevik ska få minst den lagstadgade minimilönen och alla anställda ska erhålla lika lön för lika arbete.

Trakasserier och mobbning

Kinnevik arbetar aktivt för att främja och säkerställa en arbetsmiljö där alla individer behandlas med respekt. Trakasserier och/eller mobbning på grund av till exempel ras, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religiös övertygelse eller sexuella trakasserier är oacceptabelt och kommer inte att tolereras. Eventuella rapporterade händelser kommer att tas på allvar och utredas brådskande.

Föräldraskap och flexibelt arbete

Alla anställda på Kinnevik ska kunna kombinera föräldraskap och arbete på lika villkor. Regler och föreskrifter för föräldrapenning skiljer sig åt mellan länder, men alla fast anställda på Kinnevik oavsett kön har rätt till 39 veckors föräldraledighet med 100% av den fasta lönen. 

Kinnevik stöttar flexibelt arbete när det är lämpligt både i förhållande till arbetstid och arbetsplats. Arrangemang kring flexibelt arbete diskuteras och bestäms på individbasis tillsammans med närmsta chef.

Läs mer om vårt ramverk och våra mål för mångfald och inkludering >

Certifiering för mångfald & inkludering

Under 2020 certifierades Kinnevik av Diversity VC Standard och blev den första investeraren globalt som tilldelades Diversity VC Level 2 Standard. Standarden utvecklades av Diversity VC, ett brittiskt ideellt partnerskap som främjar mångfald inom venture capital, och Diversio, världens ledande D&I-lösningsleverantör för investerare.

Standarden är en utvärderings- och certifieringsprocess som sätter ett riktmärke för bästa praxis för mångfald och inkludering i riskkapital och visar att en investerare följer bästa D&I-praxis inom bland annat rekrytering, lika möjligheter, inköpsavtal, portföljstöd och investeringsbedömning. Standarden lanserades i september 2020 och bedömde cirka 15 ledande riskkapitalfonder under 2020 i hela Europa och Kanada. Standarden ger investerare verktyg och rekommendationer för att öppna sina nätverk och göra finansiering tillgänglig för underrepresenterade grundare, samt resurser för att främja en inkluderande miljö för både grundare och anställda.

Diversity VC Standar Seal - Level 2 - 2020.png