Vad vi söker

Kinnevik har ett fokuserat och systematiskt tillvägagångssätt för att utvärdera nya investeringsmöjligheter

Översikt

Kinnevik investerar i bolag som löser centrala problem i konsumentens vardag på ett bättre sätt

Vi vill investera i digitala bolag som drar nytta av ny teknik för att skapa nya marknader eller omdefiniera befintliga. Dessa bolag använder ny teknik inte bara för att skapa innovativa produkter och tjänster, utan också för att bygga upp den egna infrastruktur som krävs för att kunna växa och skala verksamheten effektivt när efterfrågan ökar.

Vårt fokus är att erbjuda konsumenten produkter och tjänster som ger fler valmöjligheter, mindre komplexitet och en bättre upplevelse till ett lägre pris. Vi tror att detta driver lojalitet mot varumärket, organisk tillväxt och en vilja att rekommendera produkten eller tjänsten till andra.

I första hand erbjuder vi tillväxtkapital för att utveckla och skala bolag med en bevisad affärsmodell, men för rätt möjlighet kan vi investera i både tidigare och senare skeden.

Sektorer och marknader

Vi fokuserar på sektorer som är mogna för ny teknik och på geografiska marknader med rätt dynamik för att bygga transformativa bolag

Vi fokuserar på stora sektorer där man med ny teknik kan rita om kartan för en hel industri. Ofta domineras dessa sektorer av aktörer som under lång tid byggt upp marknadsledande positioner med hjälp av föråldrad teknik. Innovativa bolag kan vara transformativa till exempel genom att lösa problem på ett helt nytt sätt eller för en helt ny kundgrupp.

På samma sätt fokuserar vi på geografiska marknader där nytänkande och innovation har bäst förutsättningar att få stort genomslag. Sådana marknader kännetecknas ofta av hög eller snabbt växande inkomst per capita, stor villighet att anamma ny teknik, stark kundkraft och en etablerad lokal finansmarknad. Vi har viss exponering mot tillväxtmarknader som befinner sig i tidiga utvecklingsfaser, men vi fokuserar på mer utvecklade marknader där vi har större möjlighet att skapa mervärde.

Vi fokuserar på SEKTORER som tillgodoser centrala konsumentbehov och samtidigt befinner sig i ett tidigt skede vad gäller ny teknik och digitalisering:

  • TMT
  • E-handel
  • Finansiella tjänster
  • Hälsovård

 

Vi fokuserar på de GEOGRAFISKA MARKNADER som har rätt dynamik för att bygga transformativa bolag:

  • Europa, med fokus på Norden
  • USA
  • Andra utvalda marknader 

Kriterier för nya investeringar

Vi identifierar de bolag vi vill investera i utifrån tio kriterier

Kinneviks 10 investeringskriterier

 

Marknadspotential
Tillgodoser ett väsentligt vardagsbehov hos konsumenten, inom områden med stor lönsamhetspotential

Entreprenörer
Kunnigt team med stor erfarenhet och en tydlig vision

Användarupplevelse
Kunderna återkommer över lång tid och rekommenderar gärna produkten till andra

Teknik
Innovation och produktutveckling är centralt för bolaget

Marknadsledande
Väl positionerat mot digitala konkurrenter och tydligt differentierat från analoga etablerade bolag

Inträdesbarriärer
Höga inträdesbarriärer som skyddar affärsmodellen från konkurrens

Intäktsgenerering och väg till lönsamhet
Bolaget genererar intäkter och lönsamheten per enhet är positiv och varaktig över tid

Avkastning
Potential att generera en skälig risk justerad avkastning baserat på realistiska prognoser

Anseende
Bolagets verksamhet är förenlig med Kinneviks värderingar och sätt att göra affärer

Ägarskap
Möjlighet att äga en betydande minoritetsandel i bolaget under längre tid och skapa ett långsiktigt partnerskap