En historia av att fokusera på framtiden

Vi har våra rötter i 1900-talets Sverige och investeringar i järn-, pappers- och träindustrin. Efterföljande framsynta investeringar inom telekom, media och ny teknik bidrog till att lägga grunden för dagens blomstrande svenska tech-scen. Idag är vi en viktig aktör i den globala digitala konsumentmarknaden. Genom ny disruptiv teknik och i nära samarbete med våra entreprenörer bygger vi ledande och långsiktigt hållbara bolag.

Visa mer +mindre -

Kinnevik bildades som ett investeringsbolag 1936 av Hugo Stenbeck, Wilhelm Klingspor och Robert von Horn. Inledningsvis hade bolaget sina viktigaste innehav i jordbruk, konfektyr och skog genom aktier i Mellersta Sveriges Lantbruks AB, Lidköpings Konfektyr Industri AB och Korsnäs Sågverks AB. Bolaget växte snabbt genom aktieköp och förvärv av bland annat chokladtillverkaren Nordiska Suchard och Halmstads Järnverk.

Bild: Hugo Stenbeck, Wilhelm Klingspor och Robert von Horn.

Visa mer +mindre -

Kinneviks strategi att förvärva svenska industribolag fortsatte under bolagets första decennier. Kinnevik köpte aktier i bolag som Auto-Marine (Robert Bosch AB), Höganäs-Billesholm och Partner samt ökade sitt innehav i befintliga portföljbolag, framförallt Korsnäs.
Kinnevik noterades på Stockholmsbörsen 1954 och tog i samband med det in nytt kapital. Ett par år efter noteringen förvärvade Kinnevik tillsammans med Korsnäs en kontrollerande andel i Sandvikens Jernverk (numera Sandvik AB).
När en större aktiepost i Kinnevik var ute till försäljning köptes denna av Hugo Stenbeck som därmed utökade sitt ägande i bolaget betydligt.
Tidigt 1960-tal övertog Hugo Stenbeck ordförandeskapet i Kinnevik efter Wilhelm Klingspor. Kort därefter utsågs Hugo Stenbecks äldste son, advokat Hugo Stenbeck Jr, till vd för bolaget.

Bild: Styrelsemöte i Kinnevik på 1970-talet.

Visa mer +mindre -

Aktieinnehavet i Sandvik AB ökade kontinuerligt under slutet av 1970-talet samtidigt som Kinnevik också tog en allt större position i Fagersta AB.
En större aktiepost i försäkringsbolaget Atlantica förvärvades 1978. 1980 förvärvades ett antal bil- och motorföretag och samlades under namnet Svenska Motor AB, vilket bland annat inkluderade import och försäljning av Toyotabilar.
Hugo Stenbeck Jrs yngre bror Jan Stenbeck gick in i Kinneviks styrelse 1972 och fyra år senare, 1976, avled Hugo Stenbeck Jr. Året därefter avled även Hugo Stenbeck Sr.

Bild: Jan Hugo Stenbeck.

Visa mer +mindre -

Tidigt 1980-tal grundade Kinnevik Comvik AB, lanserade ett nytt mobiltelefonisystem och fick efter ett antal rättsliga tvister med Televerket rätt i Regeringsrätten. 1985 färdigställdes ett satellitsystem för TV-distribution och under slutet av 1980-talet intensifierades kampen med de statliga monopolen inom telekommunikation, TV och radio.
Skånska Cementgjuteri (idag Skanska) förvärvade 1983 en större aktiepost i Sandvik AB, vilket resulterade i att Kinnevik sålde Sandvik men behöll och stärkte sitt ägande i Korsnäs.
På nyårsafton 1987 premiärsände TV3 från London och 1989 fick Comvik tillstånd att starta ett nytt mobiltelefonsystem.
Året därpå, 1990, grundade Kinnevik telekombolaget Millicom International Cellular S.A. (MIC) genom att amerikanska Millicom Inc. och Comvik Interntional slog samman sina internationella licenser. MIC kom att bli en global föregångare inom mobiltelefoni.

Bild: Reklam för telekomoperatör i Hong Kong, där Kinnevik fick en licens.

Visa mer +mindre -

De första radiosändningarna i Kinneviks regi startade under 1991. Samma år blev Kinnevik största ägare i nyetablerade TV4, med en andel på 20 procent. 1995 grundade Kinnevik kundtjänstleverantören Transcom samt gratistidningen Metro International.
Tele2 grundades 1993 och noterades på Stockholmsbörsen 1996 efter att ha etablerat sig som ett välkänt namn över hela Europa. Samma år blev MTG ett helägt dotterbolag till Kinnevik, efter att tidigare ha varit en affärsenhet (Kinnevik TV & Media). MTG delades ut till Kinneviks aktieägare 1997 och börsnoterades i Stockholm och New York.
I mitten av 1990-talet hade Millicom säkrat mobillicenser i Kambodja och Honduras, och var verksamt i 20 länder. Vid millennieskiftet expanderade Millicom i Afrika, Asien och Latinamerika samtidigt som MTG och Tele2 visade fortsatt god tillväxt.
Vigo Carlund utsågs till vd för Kinnevik 1999.

Visa mer +mindre -

Mellan 2005 och 2010 gjordes stora förändringar bland innehaven där bland annat ägandet i Millicom ökade och innehaven i skog minskade. Kinnevik fokuserade på nya investeringar inom online, jordbruk, mikrofinansiering och förnybar energi. Under denna period lades även grunden för ett antal investeringar i internetbolag, framförallt inom e-handel.
Jan Stenbeck avled 2002 och ersattes på ordförandeposten av Edvard von Horn. Pehr G Gyllenhammar utsågs till ordförande 2004 och efterträddes 2007 av Jan Stenbecks dotter, Cristina Stenbeck.
Mia Brunell Livfors utsågs till vd för Kinnevik 2006.

Visa mer +mindre -

Kinneviks fokus på e-handel och Internetbolag stärktes ytterligare under 2010-talet med stora investeringar i bland annat Zalando, Avito, Rocket Internet och Global Fashion Group.
2013 sålde Kinnevik hela sitt ägande i BillerudKorsnäs vilket ytterligare ökade andelen online i portföljen. Två av Kinneviks portföljbolag, Zalando och Rocket Internet, noterades på Frankfurtbörsen 2014. 
Under andra halvan av 2010-talet gjorde Kinnevik flera nya investeringar i digital hälsovård, finansiella tjänster samt livsmedel på nätet. Georgi Ganev utsågs till vd för Kinnevik i januari 2018 och Dame Amelia Fawcett valdes till styrelseordförande i Kinnevik vid årsstämman 2018.
2018 fusionerades Tele2 och Com Hem och senare samma år delade Kinnevik ut sitt innehav i MTG i syfte att underlätta fusionen. 2019 delade Kinnevik ut hela sitt innehav i Millicom till aktieägarna till följd av en ny strategisk riktning att öka fokuset på onoterade tillväxtbolag.
Vid slutet av årtiondet bestod portföljen av två centrala plattformar, Zalando och Tele2, samt ett antal tillväxtbolag inom Kinneviks fokussektorer, inklusive bland annat Babylon, Livongo, Betterment, Monese, MatHem och Kolonial.