Vår affärsmodell

Kinnevik tillämpar en holistisk syn på värdeskapande. Vi är en långsiktig bolagsbyggare som bidrar med såväl praktiskt operationellt stöd som strategiskt perspektiv till våra bolag

Hållbarheten är integrerat i vår affärsmodell, från urval och utvärdering av nya investeringsmöjligheter till den pågående utvecklingen av våra bolag och omallokeringen av kapital till nya möjligheter. Läs mer under varje del i vår affärsmodell nedan.

Systematiskt urval och utvärdering av nya investeringar

Kinnevik har en väl definierad process för urval och utvärdering av potentiella nya investeringar som omfattar vårt ledningsteam, investeringsteam och hållbarhetsfunktion. Kinneviks styrelse är också delaktig i investeringsprocessen beroende på investeringens storlek och om investeringen faller utanför vår nuvarande investeringsstrategi. 

På pipelinemöten tar teamet ett bredare grepp på våra målsektorer och kartlägger möjligheterna i varje sektor. Ett mindre urval av bolagen tas till steg ett i Executive Investment Committee (”EIC”) och utvärderas baserat på Kinneviks investeringskriterier. Kinneviks investeringsteam presenterar bara bolag som passar vår etiska profil vid diskussioner om projekt i pipeline och för EIC. 

De mest lovande möjligheterna går vidare till steg två i EIC. En viktig aspekt vid utvärderingen är kvaliteten på teamen samt passionen, drivkraften och grundarnas värderingar. Under det här skedet genomför vi också noggranna granskningar av bolagens nyckelfunktioner, däribland finansiella, legala, kommersiella och hållbarhetsfunktionerna. I granskningen av hållbarhetsaspekter utvärderas bolagen utifrån sina prestationer och strukturer i fråga om ekonomiska, sociala och miljöaspekter, och de mest väsentliga riskerna och möjligheterna identifieras. Vi använder Kinnevikstandarderna som grund för granskningen. Den omfattar bland annat granskning av mänskliga rättigheter och en bedömning av korruptionsrisken. Om ett potentiellt investeringsobjekt inte följer relevanta standarder, eller inte bedöms vara mottagligt för nödvändiga förbättringar, avstår Kinnevik från att fullfölja investeringen. 

När ett portföljbolag söker ytterligare finansiering utvärderas de igen i steg två av EIC och ett huvudvillkor för vidare investeringar är att bolaget har uppvisat tydliga framsteg på hållbarhetsområdet, däribland mångfald och inkludering, i enlighet med bolagets färdplan. Kinneviks styrelse övervakar och genomför en årlig utvärdering av EIC-processen.

Bygga långsiktigt hållbara bolag

Att hitta de bästa bolagen är viktigt, men det är hur vi bidrar till utvecklingen av våra bolag efter att vi har investerat i dem som är nyckeln till att skapa värde. Vi tar fram en plan för varje enskilt bolag utifrån vad som kännetecknar deras verksamhet och behov. Vi kan tillhandahålla såväl operativt verksamhetsstöd som övergripande strategisk vägledning. Vi erbjuder också tillgång till Our Group Platform, ett globalt nätverk av bolag, rådgivare och experter. 

Vi genomför granskningar en gång i halvåret för alla våra bolag, där vårt investeringsteam för diskussioner utifrån ett antal parametrar, inklusive hållbarhetsaspekter. Därutöver genomför Kinneviks Hållbarhetsfunktion årliga bedömningar av alla portföljbolag, inklusive implementeringen av deras färdplan, samt sätter upp mål och prioriteringar för det kommande året. 

Dynamisk omfördelning av kapital

Kinnevik omallokerar systematiskt kapital från bolag där vi bedömer att vi inte längre är den bästa ägaren, till nya venture- och tillväxtbolag. Med en jämn fördelning av bolag längs med tillväxtoch mognadskurvan drar vi nytta av ett unikt system av bolag som spänner från venture- och tillväxtverksamheter som inte handlas publikt, till mer mogna börsnoterade bolag som ger stabilitet till portföljen.

Vår uppfattning är att bolag som bedriver verksamhet på ett hållbart och etiskt sätt är bättre på att erbjuda produkter och tjänster som uppfyller kundernas krav, liksom att rekrytera de bästa medarbetarna och kommer därmed att prestera bättre än konkurrenterna på lång sikt. 

Värdet vi skapar för våra intressenter

För att skapa värde för våra bolag och andra viktiga intressentgrupper drar vi nytta av olika typer av resurser: finansiella, intellektuella, mänskliga, sociala och naturliga resurser.

Aktieägare och finansvärlden - Långsiktiga ekonomiska resultat och hållbarhetsresultat

Medarbetare - Stark företagskultur, förbättrade färdigheter och kunskaper, lika möjligheter, ersättning, mångfald samt balans mellan arbete och fritid

Portföljbolag och entreprenörer - Ekonomiska resultat och hållbarhetsresultat, finansiellt och operativt stöd, nätverk och kunskapsdelning. Genom våra portföljbolag erbjuder vi konsumenterna fler och bättre valmöjligheter

Samhälle och myndigheter - Väl styrda bolag som påverkar de samhällen där verksamheten bedrivs på ett positivt sätt. Vara en god samhällsmedborgare och bidra till ett förbättrat politiskt landskap


Läs mer i den senaste årsredovisningen:

Årsredovisning