Investeringar och avyttringar 2019

Kinneviks investeringar under 2019 uppgick till 4,6 Mdkr varav 1,6 Mdkr i två nya tillväxtbolag och 3,0 Mdkr i de högpresterande bolagen i vår portfölj av onoterade och tidiga tillväxtinvesteringar, i linje med vårt ramverk för kapitalallokering. Försäljningarna under året uppgick till 6,2 Mdkr varav 5,9 Mdkr från Zalando och 128 Mkr från Westwing.

Portföljbolag (Mkr)Investeringar
MatHem889
Livongo825
VillageMD726
GFG632
Babylon374
Kolonial341
Other779
Summa investeringar4 566
  
Portföljbolag (Mkr)Avyttringar
Zalando5 876
Westwing128
Other182
Summa avyttringar6 186
  
Nettoinvesteringar(1 620)