Hur vi skapar värde

Vi kallar vårt tillvägagångssätt "The Kinnevik Way", vilket innebär att vi driver tillväxt och lönsamhet i alla våra bolag


Vi gör detta genom att... 


Säkerställa tydliga strategier och processer för verksamhetsoptimering

 • Utveckla tillväxt- och expansionsstrategier
 • Introducera nyckeltal och rapporteringsstandarder
 • Konsultera sektorexpertis när det behövs

Attrahera kompetens i världsklass

 • Attrahera de bästa talangerna genom vårt globala nätverk
 • Leda rekryteringsprocesser samt utforma och implementera incitamentsprogram
 • Främja samarbeten inom Kinneviks nätverk

Utveckla strategiska och operativa samarbeten

 • Driva strategiska samarbeten för våra portföljbolag
 • Bistå vid förhandlingar och implementeringar

Samarbeta med ledande investerare

 • Attrahera ledande institutionella investerare
 • Genomföra kapitalanskaffningar


...samtidigt som vi lägger stort fokus vid implementering av processer för styrning, riskhantering och efterlevnad samt corporate responsibility. Våra bolag ska ligga i framkant inom dessa områden i sina respektive marknader.

 

Styrning

 • Aktiv styrelserepresentation i portföljbolagen
 • Rekrytering av kompetenta och erfarna styrelseledamöter
 • Säkerställa förutsättningar för bra internkontroll

Riskhantering

 • Säkerställa fullgoda riskhanteringsprocesser
 • Regelbunden övervakning av risker
 • Adressera cyberrisker i alla verksamheter

Efterlevnad

 • Se till att processer finns på plats för att följa lagar och förordningar
 • Kontrollera implementerade strukturer för efterlevnadsrapportering
 • Granska efterlevnadsrapporter på styrelsemöten

Corporate responsibility

 • Säkerställa Corporate Responsibility-policyer baserade på internationella standarder
 • Arbeta för etiska affärsmetoder inom bolagen
 • Driv efterlevnad av sociala och miljömässiga regleringar
 • Bistå vid implementering av processer för motverkande av korruption